Полезна информация

16 January 2015
Ценните книги материализират права те са уредени в Търговския закон. Менителницата, записът на заповед и чекът винаги материализират парична сума. Те са ценн ...
14 January 2015
Събирането на вземането чрез образуване на изпълнително дело срещу длъжника замества доброволното изпълнение. Принудителното изпълнение се извършва от държавни и ...
15 December 2014
Консигнацията няма изрична правна уредба в българското законодателство. Договорът за консигнация e разновидност на комисионния договор, поради което за него ...
05 December 2014
Отказът от право на собственост е институт, който не е изчерпателно уреден в българското законодателство. Предвид това в практиката все по – често възниква въп ...
05 May 2014
Законът за защита от домашно насилие определя домашното насилие като акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, принудително о ...
07 April 2014
С приетия през 2009г. Семеен кодекс се предостави възможност съпрузите да избират между три режима на имуществени отношения: законов режим на общност, законов р ...
10 March 2014
Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и ...
26 February 2014
С влезлият в сила през февруари 2011г. Закон за ограничаване на плащанията в брой се ограничи плащането в брой на територията на страната на суми над 15 ...
17 February 2014
С влезлите в сила от 01.01.2014г. изменения на Закона за данъка върху добавената стойност се въведе специален режим за отчитане на данъка върху добавената ст ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Design by E-act Development by Vivelt Web Solutions