Събиране и изкупуване на вземания

Дейността на адвокатска кантора Коин Консулт по събиране и изкупуване на вземания е основно насочена към събиране на задължения от длъжници юридически лица. В тази връзка предприемаме всички необходими извънседебни и съдебни действия възможно най-бързо и ефективно да съберем вземането.
 
Всички разходи, свързани със събирането в това число държавни такси, адвокатски хонорари и др. се поемат от Коин Консулт.
Предимството ни е, че Клиентът не се обременява с допълнителни разноски.

В случай, че с длъжника не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение, образуваме съдебно производство срещу него и извършваме  всички необходими действия за издаване на изпълнителен лист и завеждане, както и водене на изпълнително дело за принудително събиране на вземанията.

Всички съдебни разноски, адвокатски хонорари и такси на съдебния изпълнител се поемат и са за сметка на Коин Консулт. Ние получаваме дължимото ни възнаграждение, когато длъжникът изплати задължението си.

 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Design by E-act Development by Vivelt Web Solutions