Новация

новацията е договор, по силата на който се прекратява едно задължение или цяло облигационно отношение и на негово място възниква ново, различно от старото. Новацията може да бъде обективна и субективна.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се прецен ...
Събиране на вземания 12 July 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
Събиране на вземания 09 July 2018
С погасителната давност отпада възможността за защита и принудително изпълнение. С изтичане на петгодиш ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions