Погасителна давност

погасителната давност е законоустановен срок с изтичането на който за титуляра на едно вземане се прекратява възможността да се удовлетвори по принудителен начин от своя длъжник. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 28 January 2019
С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новият Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 ...
Събиране на вземания 17 December 2018
Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи запл ...
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions