Правно обслужване на търговски дружества

Правно обслужване на търговски дружества
Абонаментното правно обслужване дава редица предимства. То включва:
  • устни и писмени консултации по правни въпроси;
  • изготвяне на договори, спогодби, покани, пълномощни, заявления, жалби и други документи и книжа;
  • съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове;
  • участие при провеждане на преговори и срещи;
  • промяна в юридическия статус на дружеството;
  • консултации при придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество;
  • процесуално представителство при правни спорове, образуване, водене и защита по изпълнителни дела;

Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions