Представителство при правни спорове по граждански, търговски и административни дела. Обезпечително производство. Изпълнително производство. Арбитраж.

Адвокатска кантора Коин Консулт ЕООД предлага процесуално представителство в обезпечително, съдебно и изпълнително производство.
 
Обезпечително производство – с цел да се осуети възможността длъжника да се разпореди със свое имущество и да препятства изпълнението на осъдително решение срещу него, законът допуска обезпечение на бъдещ иск като дава възможност да се иска допускане на обезпечение преди искът да бъде предявен. Обезпечение може да се иска и във всяко положение на делото. С молбата за обезпечение може да се иска възбрана върху недвижим имот, запор на движими вещи и вземания на длъжника, както и други подходящи мерки.
 
Съдебно произвоство - извършване на процесуално представителство по граждански, търгавски и административни дела.
 
Изпълнително производство – образуване, водене и защита по изпълнителни дела
Изпълнителното производство започва въз основа на депозирана при съдебния изпълнител молба, в която следва да бъде посочен начинът на изпълнение. В предвидените в закона случаи изпълнителното производство може да бъде спряно, прекратено или приключено. Действията на съдебният изпълнител подлежат на обжалване в предвидените в закона случаи.
 
Арбитраж - страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд с изключения на дела, чиито предмет са вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка, права по трудово правоотношение или потребителски спорове. Арбитражното производство е едноинстанционно като решението на арбитражния съд е окончателно и слага край на спора. В предвидените в закона случаи ЗМТА допуска арбитражното решение да бъде отменено от Върховен касационен съд.

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.