Представителство при правни спорове по граждански, търговски, и административни дела. Обезпечително производство. Изпълнително производство. Арбитраж

Представителство при правни спорове по граждански, търговски, и административни дела. Обезпечително производство. Изпълнително производство. Арбитраж
Обезпечително производство – С цел да се осуети възможността длъжника да се разпореди със свое имущество и да препятства изпълнението на осъдително решение срещу него, законът допуска обезпечение на бъдещ иск като дава възможност да се иска допускане на обезпечение преди искът да бъде предявен. Обезпечение може да се иска и във всяко положение на делото. С молбата за обезпечение може да се иска възбрана върху недвижим имот, запор на движими вещи и вземания на длъжника, както и други подходящи мерки.
 
Изпълнително производство – образуване, водене и защита по изпълнителни дела
Изпълнителното производство започва въз основа на депозирана при съдебния изпълнител молба, в която следва да бъде посочен начинът на изпълнение. В предвидените в закона случаи изпълнителното производство може да бъде спряно или прекратено. Действията на съдебният изпълнител подлежат на обжалване в предвидените в закона случаи.
 
Арбитраж - Страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд с изключения на дела, чиито предмет са вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение. Арбитражното производство е едноинстанционно като решението на арбитражния съд е окончателно и слага край на спора. В предвидените в закона случаи ЗМТА допуска арбитражното решение да бъде отменено от Върховен касационен съд.

Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions