Промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества

Промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества
 • промяна на наименование (фирма)
 • промяна на седалище
 • промяна на предмет на дейност
 • промяна на капитала    
 • назначаване/ освобождаване на управител
 • назначаване/ освобождаване на прокурист
 • вписване на клон
 • вписване на залог на дружествен дял и на търговско предприятие
 • преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма
 • прехвърляне на дружествени дялове
 • прехвърляне на търговско предприятие
 • обявяване на ликвидация
 • обявяване на годишен финансов отчет
 • запазване на фирма
 • издаване на удостоверение за актуално състояние

Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions