Промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества в това число:
 
- промяна на наименование (фирма);
- промяна на седалище;
- промяна на предмет на дейност;
- промяна на капитала;   
- назначаване/ освобождаване на управител;
- назначаване/ освобождаване на прокурист;
- вписване на клон;
- вписване на залог на дружествен дял и на търговско предприятие;
- преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма;
- прехвърляне на дружествени дялове;
- прехвърляне на търговско предприятие;
- обявяване на ликвидация;
- обявяване на годишен финансов отчет;
- запазване на фирма;
- издаване на удостоверение за актуално състояние;

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.