Регистрация на ЕТ и търговски дружества. Промяна на техни обстоятелства

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага регистрация на еднолични търговци и търговски дружества.

 

регистрация на ЕТ

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

регистрация на ООД

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД".

регистрация на ЕООД

Едноличното дружество с ограничена отговорност е собственост на едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала на дружеството. Фирмата съдържа означението "еднолично ООД".

регистрация на АД

Акционерно е дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД".

регистрация на Събирателно дружество

Събирателно е дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието "събирателно дружество" или "съдружие" ("с-ие").

регистрация на Командитно дружество

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество" или съкратено "КД" и името поне на един от неограничено отговорните съдружници.

регистрация на Командитно дружество с акции

Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "командитно дружество с акции" или съкратено "КДА".

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества в това число:
 
- промяна на наименование (фирма);
- промяна на седалище;
- промяна на предмет на дейност;
- промяна на капитала;   
- назначаване/ освобождаване на управител;
- назначаване/ освобождаване на прокурист;
- вписване на клон;
- вписване на залог на дружествен дял и на търговско предприятие;
- преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма;
- прехвърляне на дружествени дялове;
- прехвърляне на търговско предприятие;
- обявяване на ликвидация;
- обявяване на годишен финансов отчет;
- запазване на фирма;
- издаване на удостоверение за актуално състояние;

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.