Регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага регистрация на еднолични търговци и търговски дружества.

 

регистрация на ЕТ

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

регистрация на ООД

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД".

регистрация на ЕООД

Едноличното дружество с ограничена отговорност е собственост на едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала на дружеството. Фирмата съдържа означението "еднолично ООД".

регистрация на АД

Акционерно е дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД".

регистрация на Събирателно дружество

Събирателно е дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието "събирателно дружество" или "съдружие" ("с-ие").

регистрация на Командитно дружество

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество" или съкратено "КД" и името поне на един от неограничено отговорните съдружници.

регистрация на Командитно дружество с акции

Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "командитно дружество с акции" или съкратено "КДА".
 


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions