Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност е задължителна и по избор. Задлъжителна е регистрацията, когато данъчно задълженото лице е с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В този случай данъчно задълженото лице е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions