Регистрация по ЗДДС

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи регистрация по ЗДДС.

Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност е задължителна и по избор. Задължителна е регистрацията, когато данъчно задълженото лице е с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В този случай данъчно задълженото лице е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.


Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.