Събиране и изкупуване на вземания

Адвокатска кантора Коин Консулт може да Ви предложи събиране и изкупуване на вземания от физически и юридически лица. Работим на територията на цялата страна.

Обхващаме целия процес – извънсъдебно събиране, предприемане на съдебни действия и принудително изпълнение. Правим всичко възможно най-бързо и ефективно да съберем Вашето вземане.

Ние получаваме нашето възнаграждение след събиране на вземането.

За да отговорим дали бихме се ангажирали с даден случай извършваме безплатно проучване на имущественото състояние на длъжника. След проверката Ви информираме дали бихме поели събирането или изкупуването на вземането и при какви условия.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
В зависимост от платежоспособността на длъжника адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи изкупуване на вземането.
 
Изкупуването на вземането се извършва с договор за цесия. Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице срещу заплащане на определена цена. Длъжникът не е страна по договора за цесия и неговото съгласие за изкупуване на вземането не е необходимо.
 
Страни по договора за цесия са цедент и цесионер. Цедентът е кредиторът, който прехвърля вземането, а цесионерът е лицето, на което изкупува вземането или новия кредитор.  С изкупуване на вземането цесионерът встъпва като кредитор в правата на цедента в отношенията му с длъжника. Цедентът отговаря за съществуването на вземането по време на сключването на договора за цесия, т.е. че вземането е валидно, не е погасено и цедентът е негов носител. Цедентът обаче не отговаря за събиране на вземането, респективно за платежоспособността на длъжника. След изкупуване на вземането всички разноски, свързани със събирането му, са за сметка на цесионера.
 
Може да се изкупи всяко вземане освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допуска прехвърляне. За да отговорим дали конкретно вземане ни представлява интерес за изкупуване правим проучване на имущественото състояние на длъжника.

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.