Събиране и изкупуване на вземания

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи събиране и изкупуване на вземания, както от длъжници физически лица, така и от длъжници юридически лица. В тази връзка предприемаме всички необходими извънсъдебни и съдебни действия възможно най-бързо и ефективно да съберем вземането.
 
За успешното събиране на вземането от съществено значение е финансовото и имотно състояние на длъжника. Поради тази причина преди да поемем конкретен случай правим безплатно проучване на платежоспособността на длъжника и имущественото му състояние, както и на документите, които удостоверяват вземането. След извършване на проверката уведомяваме нашите клиенти дали бихме се ангажирали със съответното вземане и при какви условия.
 
В зависимост от платежоспособността на длъжника адвокатска кантора Коин Консулт може да поеме всички разноски, свързани със събиране на вземането в това число заплащането на държавни такси, адвокатски възнаграждения и др.
 
Коин Консулт получава своето възнаграждение след събиране на вземането.
  • Проучване на финансовото и имотно състояние на длъжника

Докладът включва информация за актуалното състояние на длъжника (седалище и адрес на управление, предмет на дейност, управители, съдружници, собственик и размер на капитала, запори на дружествени дялове, обявена несъстоятелност, ликвидация), участието на длъжника респ. собствениците му в други търговски дружества, свързани лица, притежавани недвижими имоти, вписани тежести, възбрани, учредени ипотеки, наличието на дълготрайни материални активи в това число машини, оборудване, съоръжения, моторни превозни средства, материали и стоки, вземания, наличието на задължения към доставчици, финансови институции, данъчни, осигурителни и др.*


* По желание на Клиента тази услуга се предлага отделно срещу заплащане, в случай, че не поемем събирането на вземането.

  • Извънсъдебно събиране

Стараем се да запазим добри търговски отношения с длъжниците. Преди да заведем дело, се опитваме да уредим въпроса извън съдебната зала, поради тази причина предприемаме необходимите действие за постигане на извънсъдебно споразумение с длъжника.

  • Съдебно събиране

В случай, че с длъжника не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение, образуваме съдебно производство срещу него и извършваме  всички необходими действия за издаване на изпълнителен лист и завеждане, както и водене на изпълнително дело за принудително събиране на вземанията.

  • Изкупуване на вземания

В зависимост от платежоспособността на длъжника адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи изкупуване на вземането.
 
Изкупуването на вземането се извършва с договор за цесия. Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице срещу заплащане на определена цена. Длъжникът не е страна по договора за цесия и неговото съгласие за изкупуване на вземането не е необходимо.
 
Страни по договора за цесия са цедент и цесионер. Цедентът е кредиторът, който прехвърля вземането, а цесионерът е лицето, на което изкупува вземането или новия кредитор.  С изкупуване на вземането цесионерът встъпва като кредитор в правата на цедента в отношенията му с длъжника. Цедентът отговаря за съществуването на вземането по време на сключването на договора за цесия, т.е. че вземането е валидно, не е погасено и цедентът е негов носител. Цедентът обаче не отговаря за събиране на вземането, респективно за платежоспособността на длъжника. След изкупуване на вземането всички разноски, свързани със събирането му, са за сметка на цесионера.
 
Може да се изкупи всяко вземане освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допуска прехвърляне. За да отговорим дали конкретно вземане ни представлява интерес за изкупуване правим проучване на имущественото състояние на длъжника.
 

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.