Цесия

цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане – цедент, го прехвърля на трето лице – цесионер. Длъжникът по вземането не е страна по договора за цесия и неговото съгласие за прехвърлянето на вземането не е необходимо.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 22 March 2018
Погасяване на вземанията по давност. Погасителната давност представлява период от време, с изтича ...
Събиране на вземания 26 January 2018
Нормативната уредба на цесията е в Закон за задълженията и договорите. Цесията е договор, с който кредиторът на ...
Събиране на вземания 23 January 2018
През 2011 г. беше приет Закон за ограничаване на плащанията в брой. С влезлия в сила закон бяха ограничени ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions