Полезна информация

19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и ...
22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с ограничена отговорно ...
08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължения от страна на длъжника има все по-голямо з ...
01 April 2019
  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по ...
28 March 2019
Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) в сила от 25.05.2018г. Целта на регла ...
28 January 2019
С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 март 2018г. Съгласно закона и неговия правилник за ...
02 January 2019
Увеличение на минималната работна заплата От 01.01.2019г. се увеличава минималното възнаграждение за труд с 10% или иначе казано размерът на минималната р ...
17 December 2018
Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи заплащане на обезщетение на работника за вреди от трудова злополука и ...
15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на друга ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions