БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ до 50 хил. лева

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви нова програма за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв., с цел преодоляване на
икономическите последствия от пандемията covid-19.
 
Предоставяната помощ по горепосочената програма е изцяло безвъзмездна и е до 50 хил. лв.
 
Допустими кандидати са предприятия, които:
- имат от 10 до 49 души;
- имат реализиран оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.;
- са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,
- имат средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.;
- имат минимум две приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
Недопиустими са предприятията, които:
- са обявени в несъстоятелност;
 
- са в производство по несъстоятелност;
- са в процедура по ликвидация;
 
- са преустановили дейността си;
 
- се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
 
- са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 
- са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
- е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
 
- имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
 
- са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
 
- не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и други;
 
Допустими разходи са за:
 
- наеми и режийни;
- заплати и осигуровки;
- суровини, материали и консумативи;
- външни усуги;
- текущи оперативни разходи;
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.
По статията работи Таня Вангелова юрисконсулт при Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТ