БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДО 10 ХИЛ. ЛВ. ЗА ФИРМИ С ПЕРСОНАЛ ДО 50 ЧОВЕКА?

Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е процедурата за подбор на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 
Безвъзмездната помощ, която може да бъде предоставена е от 3 000 лв. до 10 000 лв.
 
Процедурата ще бъде обявена на 11 май 2020 г. като срокът за кандидатстване е 30 дни от датата на обявяване на процедурата. По нея могат да кандидатстват следните търговци:
 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 души;
 • Да са регистрирани преди 01.07.2019г., като през периода да са осъществявали стопанска дейност;
 • Да имат спад от поне 20% на нетните приходи от продажби за месец април 2020г. в сравнение с месец април 2019г.;
 • Да са подали годишна данъчна декларация за 2019г. пред Националната агенция по приходите;
 • Минималният оборот на кандидатите за 2019г. да е поне 30 000 лева;
 • Да нямат данъчни и публични задължения;
 • Годишен оборот не повече от 3 900 000 лв. за търговци с работници и служители до 10 души;
 • Годишен оборот не повече от 19 500 000 лв. за търговци с работници и служители от 10 до 50 души;
Помощта е предвидена за всички икономически сектори с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програма за развитие на селските райони.
Важно е също да се отбележи, че заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10 % от оборота на предприятието за 2019г.
 
Допустимите разходи, за които следва да се използва помощта са следните:
 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за работни заплати и осигуровки, с изключение на разходите за работници и служители, за които е отпусната помощта по мярка 60/40;
 • Разходи за наем, ток, вода, мобилни комуникации и др.;
 • Други разходи;
 
Проектът следва да е с продължителност до 3 месеца.
 
Важно е да се отбележи, че кандидатите, които отговарят на изискванията ще бъдат одобрени по реда на постъпване на документите до изчерпване на финансовия ресурс.
 
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
 
Екипът на АДВОКАТСКА КАНТОРА КОИН КОНСУЛТ