Вписвания в Търговския регистър

 
Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.
Динамичният и бързо развиващ се търговски оборот налага регистрацията на нови търговски дружества, както и промени във вече регистрирани и осъществяващи дейност дружества. Законът задължава органите на търговските дружества да вписват в Търговският регистър всички съществени обстоятелства, отнасящи се до тях. Такива са например – фирмата (наименованието на търговеца), седалището и адреса на управление, предмета на дейност, управителят, внесеният уставен капитал, съдружниците (или едноличният собственика на капитала при ЕООД), клона на търговско дружество и наличието на апортна вноска в капитала на дружеството.
Вписването на новоучредено дружество или вписването на промени във вече съществуващо такова се извършват посредством подаване на заявление до Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията. Образува се регистърно производство. Заявител може да бъде самия търговец, прокурист или адвокат с изрично пълномощно. В заявлението се попълват всички подлежащи на вписване обстоятелства и се представят необходимите документи, които удостоверяват приемането на решенията, касаещи заявените обстоятелства. Препоръчително е за изготвянето на документите и подаването на заявлението до търговския регистър да бъде ангажиран адвокат, който да проведе регистърното производство съгласно законовите изисквания.
След подаване на заявлението длъжностното лице по регистрацията проверява дали:
1. е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;
2. заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
3. заявлението изхожда от оправомощено лице;
4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт;
5. съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4 съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;
6. е представена декларация за истинност;
7. друго лице няма права върху фирмата или наименованието и те отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон при първоначално вписване или промяна на фирмата на търговец, съответно на чл. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел при първоначално вписване или промяна на наименованието на юридическо лице с нестопанска цел;
8. документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система;
9. е платена дължимата държавна такса;
 
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено другоВ случай че не е налице някое от законовите изисквания за вписване, длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс или по електронен път ако е направено такова искане в подаденото заявление. Отказът подлежи на обжалване.
 
Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят. Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.
 
Наличието на Търговския регистър има и друго важно значение. Съгласно Закона за търговския регистър ако в документ с правно значение е посочен идентификационен код на търговеца (ЕИК) съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
 
 
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация, доколкото вписването на обстоятелства в Търговския регистър се извършва в зависимост от правната форма на търговеца, както и целта на вписването.
 
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
Автор: адв. Емил ПилевПоследни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions