Въвеждане на ECLI в България – стъпка напред по пътя на електронното правосъдие

 
Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата (обн. в ДВ бр. 28 от 04.04.2017 г.). предвижда въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика в България в съответствие със Заключенията на Съвета от 2011 г.i

 1. Какво представлява ECLI?

ECLI (European Case Law Identifier) или в превод европейски идентификатор за съдебна практика представлява техническото описание на съдебния акт в интернет. Това е фиксиран формат, състоящ се от 5 задължителни елемента:
 
 1. ECLI;
 2. Държава;
 3. Съд;
 4. Година на решението;
 5. Уникален номер на решението
 
Пример: ECLI:NL:HR:2015:472 e решение № 472 на Върховния съд („HR“) на Нидерландия („NL“) от 2015 г.
 
 1. Цели на ECLI:

  1. Улесняване достъпа и позоваването на националната, чуждата и европейската съдебна практика

  Поради наличието на собствени и различни идентификационни системи в базите данни на държавите-членки, търсенето и цитирането на съдебната практика в трансграничен контекст представлява изключително предизвикателство.

  За разлика от много други държави-членки на ЕС, България не разполага със собствена идентификационна система за съдебната практика. Съдебните решения могат да бъдат идентифицирани и цитирани еднозначно от съдилищата и практикуващите юристи само с помощта на много сложна и описателна текстова препратка, което прави почти невъзможно идентифицирането на съдебните решения чрез компютърни програми.

  2. Въвеждане на ECLI в българската национална база данни за съдебна практика – портала ЦУБИПСА (Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове)

  С решение на ВСС от 1 януари 2010 г. на съдилищата е указано да изпращат автоматизирано чрез системите за управление на съдебни дела поставените съдебни актове към ЦУБИПСА и към момента в системата са налични над 2 млн. акта, които са общодостъпни чрез интернет сайта на ВСС. Очаква се до края на 2017 г. ВКС и ВАС да започнат да публикуват също своите съдебни актове в ЦУБИПСА, като благодарение на ECLI търсенето и позоваването на всички налични в системата съдебни актове ще бъде улеснено.
   
 1. За проекта:
 
Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца, считано от месец юли 2017 г. и се очаква да приключи на 31.12.2018 г. Национален координатор на проекта за България е ВСС.
 
Пример за ECLI идентификатор на българските съдебни актове:
 
ECLI:BG:AP500:2017:20165000100342.002
 
BG = България
AP500 = Апелативен съд – Пловдив
2017 = година на постановяване на съдебния акт
20165000100342.002 = втория пореден съдебен акт на Апелативен съд – Пловдив, постановен по дело, чийто уникален номер е 20165000100342. Този номер на дело съответства на първоинстанционно гражданско дело на Апелативен съд – Пловдив с пореден номер 342 от 2016 г.
 
 
 
i Информацията е предоставена от сайта на ecli-bg.euПоследни статии
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята н ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions