Гaрантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност

При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока и от продължителността на работното време имат право да получат от държавата гарантирани вземания.
 
Гарантирани са вземанията на работниците и служителите, които са начислени, но незаплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения.
 
Гарантираните вземания се изплащат от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" при несъстоятелност на работодателя, създаден към Националния осигурителен институт.
 
Правото на гарантирани вземания възниква от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя.
 
Гарантираните вземания се отпускат въз основа на подадено заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението за обявяване на несъстоятелността.
 
Подаденото заявление се разглежда от директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", който издава разпореждане за изплащане на вземането или постановява отказ, който подлежи на обжалване.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с огранич ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions