Гaрантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност - Коин Консулт

Гaрантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност

При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока и от продължителността на работното време имат право да получат от държавата гарантирани вземания.
 
Гарантирани са вземанията на работниците и служителите, които са начислени, но незаплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения.
 
Гарантираните вземания се изплащат от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" при несъстоятелност на работодателя, създаден към Националния осигурителен институт.
 
Правото на гарантирани вземания възниква от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя.
 
Гарантираните вземания се отпускат въз основа на подадено заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението за обявяване на несъстоятелността.
 
Подаденото заявление се разглежда от директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", който издава разпореждане за изплащане на вземането или постановява отказ, който подлежи на обжалване.Последни статии
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята н ...
 
Събиране на вземания 16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се прецен ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions