Гaрантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност

При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока и от продължителността на работното време имат право да получат от държавата гарантирани вземания.
 
Гарантирани са вземанията на работниците и служителите, които са начислени, но незаплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения.
 
Гарантираните вземания се изплащат от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" при несъстоятелност на работодателя, създаден към Националния осигурителен институт.
 
Правото на гарантирани вземания възниква от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя.
 
Гарантираните вземания се отпускат въз основа на подадено заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението за обявяване на несъстоятелността.
 
Подаденото заявление се разглежда от директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", който издава разпореждане за изплащане на вземането или постановява отказ, който подлежи на обжалване.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 17 December 2018
Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи запл ...
 
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions