Гaрантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност

При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока и от продължителността на работното време имат право да получат от държавата гарантирани вземания.
 
Гарантирани са вземанията на работниците и служителите, които са начислени, но незаплатени трудови възнаграждения и/или парични обезщетения.
 
Гарантираните вземания се изплащат от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" при несъстоятелност на работодателя, създаден към Националния осигурителен институт.
 
Правото на гарантирани вземания възниква от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя.
 
Гарантираните вземания се отпускат въз основа на подадено заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в тримесечен срок от датата на вписване на решението за обявяване на несъстоятелността.
 
Подаденото заявление се разглежда от директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", който издава разпореждане за изплащане на вземането или постановява отказ, който подлежи на обжалване.Последни статии
Събиране на вземания 18 May 2018
Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установява ...
 
Събиране на вземания 08 May 2018
В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се зна ...
 
Събиране на вземания 16 April 2018
Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions