Декларация за действителен собственик на търговско дружество

С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новият Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 март 2018г. Съгласно закона и неговия правилник за прилагане се въведе задължение за дружествата да обявяват кои лица са действителните им собственици.
Действителен собственик по смисъла на закона е именно физическото лице или лица, които притежават или контролират юридическото лице, което осъществява търговска дейност. Действителен собственик може да бъде и физическо лице/а, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност във връзка с дружеството. Следователно действителен собственик може да бъде и лице, което пряко или косвено притежава дял или акции в съответното дружество, като това лице може да остане скрито за останалите участници в оборота.
В хипотеза, в която собственик на капитала на юридическо лице е друго юридическо лице, то задължение за обявяване на действителен собственик също има. В конкретния случай действителният собственик е също физическо лице, което косвено притежава дял или акции в съответното дружество.
Поради което и във връзка с Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари възниква задължение за търговците да подадат декларация за действителен собственик в срок от 01.02.2019 г. до 31.05.2019 г. Самият закон сочи дружествата, които са задължени да обявят действителен собственик чрез критерия „учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания“, което буквално обхваща целия бизнес. Или иначе казано учредените дружества и физическите лица, които ги управляват са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици. Така всяко юридическо лице, което не подаде в срок заявление за това кои физически лица го притежават и са действителните му собственици, е заплашено от имуществена санкция, варираща в размер от 1000 лв. до 10 000 лв.
Информацията относно действителния собственик се вписва по партида на дружеството в Търговския регистър, в регистър БУЛСТАТ или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С това се цели прозрачност относно собственика на дадено дружество, като се вписват неговите имена, единен граждански номер, гражданство и адрес. Но информацията, съгласно закона не е общодостъпна – а само за компетентни държавни органи и лица, на които законът предоставя това право.
 
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.Последни статии
Събиране на вземания 17 December 2018
Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи запл ...
 
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions