Кои фирми са длъжни да обявят действителния си собственик в срок до 31.05.2019г.

С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 март 2018г. Съгласно закона и неговия правилник за прилагане се въведе задължение за определени дружества да обявяват кои лица са действителните им собственици.
Действителен собственик по смисъла на закона е именно физическо лице или лица, които притежават или контролират юридическото лице, което осъществява търговска дейност. Действителен собственик може да бъде и физическо лице/а, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност във връзка с дружеството. Следователно действителен собственик може да бъде и лице, което пряко или косвено притежава дял или акции в съответното дружество, като това лице може да остане скрито за останалите участници в оборота.
Това мотивира законодателят да въведе правило когато собственик на поне 25% от капитала на юридическо лице е друго юридическо лице или се касае за акционерно дружество, да е налице задължение за обявяване на действителен собственик. В конкретния случай действителният собственик е също физическо лице, което обаче стои зад юридическото лице, скрито за останалите участници в оборота. Именно затова, произвеждайки принципа на прозрачност, законът задължава тези юридически лица да обявят действителния си собственик, който е винаги конкретно физическо лице.
Учредените дружества и физическите лица, които ги управляват са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици. Поради което и във връзка с Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари възниква задължение за търговците да подадат декларация за действителен собственик в срок до 31.05.2019 г. Така всяко юридическо лице, чийто собственик – физическо лице не е ясен от вписванията по партида на дружеството в търговския регистър, е длъжно да декларира действителния си собственик. Ако търговецът не подаде в срок заявление за това кои физически лица го притежават и са действителните му собственици, е заплашено от налагане на имуществена санкция, варираща в размер от 1000 лв. до 10 000 лв.
Информацията относно действителния собственик се вписва по партида на дружеството в Търговския регистър, в регистър БУЛСТАТ или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С това се цели прозрачност относно собственика на дадено дружество.
 
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
 
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
 
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions