Кои фирми са длъжни да обявят действителния си собственик в срок до 31.05.2019г.

С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 март 2018г. Съгласно закона и неговия правилник за прилагане се въведе задължение за определени дружества да обявяват кои лица са действителните им собственици.
Действителен собственик по смисъла на закона е именно физическо лице или лица, които притежават или контролират юридическото лице, което осъществява търговска дейност. Действителен собственик може да бъде и физическо лице/а, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност във връзка с дружеството. Следователно действителен собственик може да бъде и лице, което пряко или косвено притежава дял или акции в съответното дружество, като това лице може да остане скрито за останалите участници в оборота.
Това мотивира законодателят да въведе правило когато собственик на поне 25% от капитала на юридическо лице е друго юридическо лице или се касае за акционерно дружество, да е налице задължение за обявяване на действителен собственик. В конкретния случай действителният собственик е също физическо лице, което обаче стои зад юридическото лице, скрито за останалите участници в оборота. Именно затова, произвеждайки принципа на прозрачност, законът задължава тези юридически лица да обявят действителния си собственик, който е винаги конкретно физическо лице.
Учредените дружества и физическите лица, които ги управляват са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици. Поради което и във връзка с Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари възниква задължение за търговците да подадат декларация за действителен собственик в срок до 31.05.2019 г. Така всяко юридическо лице, чийто собственик – физическо лице не е ясен от вписванията по партида на дружеството в търговския регистър, е длъжно да декларира действителния си собственик. Ако търговецът не подаде в срок заявление за това кои физически лица го притежават и са действителните му собственици, е заплашено от налагане на имуществена санкция, варираща в размер от 1000 лв. до 10 000 лв.
Информацията относно действителния собственик се вписва по партида на дружеството в Търговския регистър, в регистър БУЛСТАТ или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С това се цели прозрачност относно собственика на дадено дружество.
 
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions