Договор за поръчка

Договорът за поръчка е силно разпространен в търговския оборот, но напоследък все по-често възникват въпроси, свързани с него и по – конкретно с разграничаването му от някои други правни форми, затова ще се опитаме да направим разграничение между договора за поръчка и други подобни на него институти.
 
Правната уредба на този договор е в чл. 280 и следващите от Закона за задълженията и договорите. С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му правни действия. Тези действия могат да бъдат както сключване на различни сделки, така и плащания и други. Предвид това, доверителят трябва да уведоми довереника за изпълнението и да се отчете пред него, да предаде всичко, което е получил в изпълнение на поръчката.
 
По правило договорът за поръчка не е формален, т.е. не се изисква да се сключи в специална форма, освен когато се касае за придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Тогава трябва да бъде сключен писмено с нотариална заверка на подписите.
 
На първо място ще направим разграничение между договорът за поръчка и този за изработка.
При поръчката довереникът действа за сметка на доверителя и рискът е изцяло за доверителя, докато при изработката е обратното: изпълнителят действа за своя сметка и на свой риск.
 
При изработката не е от съществено значение кой точно е изпълнителят, докато договорът за поръчка се сключва изключително с оглед личността на довереника. Това подсказват дори имената които законодателят е дал на страните по този договор - „Доверител“ и „Довереник“, т.е. при сключването на такъв договор съществено е доверието между страните и затова е важна личността на довереника. Поради това със смъртта на довереника договорът се прекратява. По време на действието му пък довереникът може да възлага действия на трети лица, само със съгласието на доверителя или ако се налага с оглед запазване на интересите му.
 
Може би най – съществената разлика е в това, какъв е предметът на договора. При изработката това са материални действия и обикновено резултатът е създаването на дадена вещ, докато при поръчката се възлага извършването на правни действия.
 
На следващо място: Какво отличава поръчката от упълномощаването?
На пръв поглед този договор много напомня упълномощаване, но разликата е именно в това че в случая става въпрос за договор – т.е. за двустранна сделка, докато упълномощаването е едностранна сделка. Пълномощникът има само права произтичащи от упълномощаването. От неговата воля зависи дали ще се ползва от пълномощията си, докато при договорът за поръчка довереникът има както правото така и задължението да извърши уговореното.
 
Освен това докато пълномощникът действа от името на упълномощителя, довереникът по договор за поръчка действа от свое име и именно заради това се налага след придобиване на определени права с отчетна сделка те да бъдат прехвърлени на доверителя.
 
Разграниченият от трудовия договор.
Трудовият договор има за предмет предоставяне на работна сила, докато при поръчката става въпрос за извършването на някакви конкретни правни действия. При трудовия договор е допустимо предметът да е извършване на материални действия, докато при поръчката те биха могли да са единствено правни. В много по – голяма зависимост се явяват и работникът и работодателят по трудов договор за разлика от довереникът, който в голяма степен има самостоятелност по отношение на доверителя.
 
Комисионен договор.
Този договор е уреден в разпоредбите на чл. 348 на Търговския закон, което идва да покаже на първо място че се касае за търговска сделка. Този договор е модификация на договора за поръчка. И при двата договора правното действие се извършва за сметка на довереника и правните последици настъпват в неговата правна сфера. Комисионерът за разлика от довереника винаги действа от свое име. Освен това той е винаги търговец.
 
Предметът също е различен. При комисионния договор предмет могат да са само правни сделки, а както вече отбелязахме при поръчката това могат да бъдат и действия.
 
Тези разграничения имат важно практическо значение, предвид все по-често възникващите въпроси по отношение на договора за поръчка и сериозното му място в практиката.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.