Застрахователен договор

В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се знаят някои общи правила за застрахователния договор.
 
С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия, като при настъпване на застрахователно събитие застрахователят трябва да заплати застрахователно обезщетение.
 
Застрахователният договор се сключва в писмена форма като застрахователна полица или друг писмен акт. Обикновено към застрахователния договор има общите условия по застраховката, които са неразделна част от договора и които трябва да бъдат предоставени на застраховащия при сключването на договора. В случай, че застрахователният договор бъде загубен, застрахователят е длъжен в 7-дневен срок от поискването да предостави на застраховащия заверено копие от застрахователния договор. Застраховащият има право по всяко време да поиска от застрахователя копие от всички договорни заявления, декларации и други документи, които е предоставил във връзка със сключването на застрахователния договор. Застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователното обезщетение поради липса на оригинален екземпляр от договора в застраховащия.
 
В кодекса за застраховането е предвидено съдържанието на застрахователния договор, като в него трябва да бъдат посочени покритите застрахователни рискове, срока на договора, застрахователната сума или начина на определянето, застрахователната стойност, както и застрахователната премия или начина на определянето в това число сроковете и реда за нейното плащане и др. При сключването на застрахователен договор с определяне на трето ползващо се лице договорът трябва да съдържа и имената, съответно наименованието, адреса на това лице или начина, по който то може да бъде определено.
 
Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, както и в случаите, предвидени в закона. Финансовите отношения между страните по договора се уреждат към датата на прекратяването му, освен ако страните не договорят друго. 
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 17 December 2018
Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи запл ...
 
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions