Застрахователен договор

В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се знаят някои общи правила за застрахователния договор.
 
С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия, като при настъпване на застрахователно събитие застрахователят трябва да заплати застрахователно обезщетение.
 
Застрахователният договор се сключва в писмена форма като застрахователна полица или друг писмен акт. Обикновено към застрахователния договор има общите условия по застраховката, които са неразделна част от договора и които трябва да бъдат предоставени на застраховащия при сключването на договора. В случай, че застрахователният договор бъде загубен, застрахователят е длъжен в 7-дневен срок от поискването да предостави на застраховащия заверено копие от застрахователния договор. Застраховащият има право по всяко време да поиска от застрахователя копие от всички договорни заявления, декларации и други документи, които е предоставил във връзка със сключването на застрахователния договор. Застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователното обезщетение поради липса на оригинален екземпляр от договора в застраховащия.
 
В кодекса за застраховането е предвидено съдържанието на застрахователния договор, като в него трябва да бъдат посочени покритите застрахователни рискове, срока на договора, застрахователната сума или начина на определянето, застрахователната стойност, както и застрахователната премия или начина на определянето в това число сроковете и реда за нейното плащане и др. При сключването на застрахователен договор с определяне на трето ползващо се лице договорът трябва да съдържа и имената, съответно наименованието, адреса на това лице или начина, по който то може да бъде определено.
 
Застрахователният договор се прекратява с изтичането на срока, за който е сключен, както и в случаите, предвидени в закона. Финансовите отношения между страните по договора се уреждат към датата на прекратяването му, освен ако страните не договорят друго. 
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с огранич ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions