ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЛИЦЕНЗ ЗА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции), различно от кредитна институция, което се занимава изключително с определени категории сделки. Сделките, които финансовата институция може да извършва са платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), финансов лизинггаранционни сделкитъргуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти, предоставяне на услуги и/или извършване на инвестиционни услуги и дейности, парично брокерство, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), издаване на електронни пари.

За част от сделките обаче (в т.ч. финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства), когато се извършват по занятие и са съществени е нужно дружеството да се регистрира в специален регистър към Българската народна банка (БНБ). Сделките се извършват по занятие когато се осъществяват трайно, а не еднократно, инцидентно. А пък биват съществени когато нетният приход от тези дейности или балансовата им стойност надвишава 30% от стойността на всички нетни приходи или балансова стойност на дружеството. Следователно при достигане на 31% нетни приходи (балансова стойност) от някоя от посочените дейности, за дружеството се поражда задължение да се регистрира като финансова институция, за да може да продължи дейността си с извършване на тези сделки.

За да се регистрира финансова институция към БНБ, дружеството следва да отговаря на определени изисквания, а именно: дружеството да е регистрирано на територията на Република България, да осъществява търговската си дейност в пределите на страната, да има внесен капитал в размер на 1 000 000 (един милион) лева, в предмета на дейност на дружеството следва да са посочени дейностите, които същото ще осъществява, като след вписване в регистъра дружеството не може да осъществява други дейности, които биха били нефинансови.

Отделно от това са предвидени и изисквания, на които управителят на дружеството трябва да отговора, а именно да има висше образование; най-малко 3 години опит в областта на икономиката, правото, финансите, информатиката; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран; да не е бил през последните 2 години член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност; да не е включен в списък с лица, осъществяващи тероризъм, съгласно Закона за мерките срещу финансиране на тероризма; да не са налице обстоятелства, поставящи под съмнение неговата квалификация, професионален опит и репутация.

Ако заявителят не отговаря на изискванията или не са представени необходимите документи, БНБ отказва вписване в регистъра. Следва да се има предвид, че ако дружеството престане да извършва дейностите, за които е регистрирано като финансова институция или е престанало да отговаря на някое от изискванията за регистрация, то БНБ има правомощието да заличи регистрираното дружество от регистъра.

След като е вписана в регистъра, за финансовата институция възниква задължение да приеме и прилага вътрешни правила за управление на дейността си, да изготвя и предоставя в БНБ отчети на всеки три месеца, както и годишен финансов отчет. Отделно от това, органите за банков надзор към БНБ разполагат с правомощия да осъществяват контрол върху дейността на дружеството.

Anchor Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
 
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
 
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions