ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЛИЦЕНЗ ЗА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции), различно от кредитна институция, което се занимава изключително с определени категории сделки. Сделките, които финансовата институция може да извършва са платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), финансов лизинггаранционни сделкитъргуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти, предоставяне на услуги и/или извършване на инвестиционни услуги и дейности, парично брокерство, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), издаване на електронни пари.

За част от сделките обаче (в т.ч. финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства), когато се извършват по занятие и са съществени е нужно дружеството да се регистрира в специален регистър към Българската народна банка (БНБ). Сделките се извършват по занятие когато се осъществяват трайно, а не еднократно, инцидентно. А пък биват съществени когато нетният приход от тези дейности или балансовата им стойност надвишава 30% от стойността на всички нетни приходи или балансова стойност на дружеството. Следователно при достигане на 31% нетни приходи (балансова стойност) от някоя от посочените дейности, за дружеството се поражда задължение да се регистрира като финансова институция, за да може да продължи дейността си с извършване на тези сделки.

За да се регистрира финансова институция към БНБ, дружеството следва да отговаря на определени изисквания, а именно: дружеството да е регистрирано на територията на Република България, да осъществява търговската си дейност в пределите на страната, да има внесен капитал в размер на 1 000 000 (един милион) лева, в предмета на дейност на дружеството следва да са посочени дейностите, които същото ще осъществява, като след вписване в регистъра дружеството не може да осъществява други дейности, които биха били нефинансови.

Отделно от това са предвидени и изисквания, на които управителят на дружеството трябва да отговора, а именно да има висше образование; най-малко 3 години опит в областта на икономиката, правото, финансите, информатиката; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран; да не е бил през последните 2 години член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност; да не е включен в списък с лица, осъществяващи тероризъм, съгласно Закона за мерките срещу финансиране на тероризма; да не са налице обстоятелства, поставящи под съмнение неговата квалификация, професионален опит и репутация.

Ако заявителят не отговаря на изискванията или не са представени необходимите документи, БНБ отказва вписване в регистъра. Следва да се има предвид, че ако дружеството престане да извършва дейностите, за които е регистрирано като финансова институция или е престанало да отговаря на някое от изискванията за регистрация, то БНБ има правомощието да заличи регистрираното дружество от регистъра.

След като е вписана в регистъра, за финансовата институция възниква задължение да приеме и прилага вътрешни правила за управление на дейността си, да изготвя и предоставя в БНБ отчети на всеки три месеца, както и годишен финансов отчет. Отделно от това, органите за банков надзор към БНБ разполагат с правомощия да осъществяват контрол върху дейността на дружеството.

Anchor Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото ...
 
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
 
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions