КАКВИ СА ВАЖНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНДРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩИ БИЗНЕСА?

Днес беше обнародван приетият от Народното събрание закон, с който се уреждат мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Законът влиза в сила със задна дата от 13.03.2020г., когато беше обявено извънредното положение.

С този закон се регламентираха редица важни аспекти, касаещи бизнеса.

До отмяната на извънредното положение спират да текат:

1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени в закон, извън тези, които са спрени, които срокове изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Удължава се до 30.06.2020г. срокът за подаване на годишните данъчни декларации, в това число и за внасяне на корпоративния данък, както исрокът за отстъпка от 5 % при заплащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Удължава се също до 30.09.2020г. срокът за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, а декларациите за това, че дружеството не е извършвало дейност се подават в Търговския регистър в срок до 30.06.2020г.

В изпълнителното производство се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители.

За периода на извънредното положение няма да се налагат запори на банкови сметки, трудови възнаграждения и пенсии на физически лица и на лечебни заведения, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Важно е да се отбележи, че от тази забрана не се ползват длъжниците юридически лица.

Ограничават се също нотариалните производства до неотложни такива.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на физически и юридически лица, така, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Тук следва да се отбележи, че това не отменя задължението за заплащане на дължима главница и възродителна лихва по банковите кредити.

По отношение на трудовото законодателство се приеха следните допълнения:

Работодателите в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване могат да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

Също така работодателите могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ.

Времето, през което се ползва отпуск, се признава за трудов стаж.

Това означава, че молбите за платен/неплатен годишен отпуск за всички останали работници и служители се одобряват от работодателя респ. служителят/ работникът не могат да ползват заявен от тях годишен отпуск без изричното одобрение и разрешение на работодателя.

Трябва също да се отбележи, че за времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Сроковете по ДОПК също спират да текат като за срока на извънредно положение не се образуват изпълнителни производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Спира принудителното изпълнение по ДОПК, но може да се извършват действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело.


Пълният текст на закона може да намерите на следния линк: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=0844C4E8A1EC3004DFC68AF997FA4C32?idMat=147150&fbclid=IwAR1xG27ueTBMLPoWRxJzk09OpOYcPSHRIbLcPLnLL2GMu8aZyqt9RelO2IY


Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.

Автор: адв. Надежда Петрова
Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
 
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions