Как да гарантираме вземането си със запис на заповед?

В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължения от страна на длъжника има все по-голямо значение. В този смисъл кредиторите имат интерес да разполагат с правно средство посредством, което максимално бързо да съберат вземането си.
 
Записът на заповед представлява абстрактна правна сделка, по силата на която издателят (длъжник) безусловно се задължава да заплати на приносителя (кредитор) посочената в документа парична сума.
 
Записът на заповед следва да отговаря на следните формални изисквания и съдържание:
1. наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан;
2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;
3. падеж;
4. място на плащането;
5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;
6. дата и място на издаването;
7. подпис на издателя;
 
Производството пред съда се образува чрез подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Само при наличието на посочените в закона реквизити записът на заповед е редовен от външна страна. В производството по реда на ГПК за издаване на изпълнителен лист съдът проверява дали актът, въз основа на който се иска издаване на изпълнителен лист, е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на листа. Следователно, в производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, съдът следва да провери дали са налице изискуемите от закона реквизити, без които записът на заповед би бил недействителен. По тези причини е препоръчително за изготвянето на записа на заповед да бъде ангажиран адвокат, който да състави документа съгласно законовите изисквания и задължителната практика на съдилищата. След проверката на редовността на записа на заповед, съдът в 3 - дневен срок издава заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на кредитора, въз основа на които да бъде образувано изпълнително производство при частен или държавен съдебен изпълнител срещу длъжника.
Следва да се отбележи и още едно особено съществено обстоятелство, касаещо записа на заповед. При подадено заявление по чл. 417 от ГПК, основано на запис на заповед, длъжникът по същия може да възрази писмено по реда на чл. 414 от ГПК. В тази хипотеза кредиторът-ищец следа да предяви иск за установяване на вземането си. При редовен от външна страна запис на заповед и направено общо оспорване на вземането от ответника, ищецът не е длъжен да сочи основание на поетото от издателя задължение за плащане и да доказва възникването и съществуването на вземане по каузално правоотношение между него като поемател и длъжника-издател по повод или във връзка с което е издаден записът на заповед.
 
Записът на заповед може да обезпечава всякакъв вид договори като има обезпечителна функция.
В обобщение следва да се посочи, че записът на заповед предоставя на кредитора един по-бърз, но достатъчно ефективен начин за снабдяване с изпълнителен лист срещу длъжника, въз основа на който да бъде образувано изпълнително производство за събиране на вземането.
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация, доколкото правните средства за защита на интереса на кредитора, следва да се преценяват индивидуално за всеки отделен случай.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
 Последни статии
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
Събиране на вземания 20 April 2020
Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпадн ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions