Как да защитим търговската си марка?

Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се отличават стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
С оглед динамичния оборот в съвременния бизнес, за да е защитен ефективно, всеки търговец следва на първо място да регистрира своята марка. За да бъде регистрирана една търговска марка, тя трябва да отговаря на законовите изисквания, които включват: марката да бъде отличителна (т.е. потребителите на пазара да могат да свържат търговеца с дадената марка), да не е описателна (т.е. да не указва предназначението на стоките, техният вид, обем и количество и т.н.), да не въвежда в заблуждение потребителите, да не противоречи на обществения ред и добрите нрави, да не включва символи, състоящи се от гербове на различни държави и културни ценности и други.
Регистрацията на търговска марка представлява производство пред Патентното ведомство, което се инициира чрез подаване на заявка за регистрация. Едва след успешното приключване на регистърното производство, притежателят на марката придобива следните права: да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват в търговската си дейност. Използването на търговската марка представлява поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки, вкл. операции по внос и износ на стоките, предлагането на стоките за продажба, използване на знака при рекламна дейност и други. Разпореждането с марката означава прехвърляне на правото върху марката, разрешаване използването й от трети лица и други.
След извършена регистрация ако трето лице използва търговската марка в своята дейност, без разрешение от притежателя й, то е налице извършено нарушение.
При нарушение притежателят на търговската марка може да се защити посредством гражданскоправни искове за нарушение. С исковете за нарушение притежателят може да търси преустановяване на нарушението, обезщетение за претърпените вреди, вкл. изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението.
На следващо място, притежателят на търговска марка разполага и с защита по реда на административно-наказателната отговорност, която се реализира спрямо нарушителя. Така ако лице, което използва в търговската дейност стоки или услуги, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба или имуществена санкция.
Не на последно място, спрямо нарушителите може да се ангажира и наказателна отговорност. Съгласно чл. 172б от Наказателния кодекс, който без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка без правно основание, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
Затова за да защитим търговската си дейност и да се ползваме от закрилата, която законът дава срещу нелоялните търговски практики, следва да защитим търговската си марка.
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.

 Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
 
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions