КОГА ДЛЪЖНИКЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ФОРСМАЖОР? ПРАВНИ АСПЕКТИ НА НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА.

Правната уредба на събития от извънреден характер се намира в чл. 306 от Търговския закон и носи името „непреодолима сила“ или „force majore”. Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което е било непредвидимо И непредотвратимо, като например: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

При възникване на събития от извънреден характер длъжниците по сключени преди това договори не отговарят за неизпълнение на задълженията си поради невиновна невъзможност за изпълнение при наличието на предвидените в закона предпоставки.
За да е осъществен фактическият състав на непреодолимата сила, на първо място същата трябва да представлява непредвидено и непредотвратимо събитие, т.е. да е било обективно невъзможно за страните да предвидят настъпването на такива събития, които ще представляват пречка за изпълнение на договорни задължения.

Извънредният характер на събитието е следващият изискуем елемент от състава на непреодолимата сила. Извънредният характер се обуславя от неговата нетипичност за разликата му с обичайното стечение на обстоятелствата при сходни условия.


Следващата необходима предпоставка е договорът да е сключен преди възникване на непреодолимата сила. Иначе казано – непреодолимата сила следва да е настъпила след сключване на договора.


Много важно е да се отбележи, че за да може длъжникът правомерно да се позове на непреодолима сила, длъжникът не трябва да е бил изпаднал в забава преди възникване на форсмажора. С други думи, ако задължението е настъпило преди възникването на събитието от извънреден характер, длъжникът НЕ може да се позове форсмажор.


Правният способ за отказ от изпълнение на договорни задължения поради непреодолима сила се изразява в депозиране на писмено уведомление пред другата страна по договора в подходящ срок от настъпване на събитието от извънреден характер. При надлежно уведомяване на другата страна, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения по договора се спира.


При неуведомяване на другата страна по правоотношението за невъзможността, се дължи изпълнение, както и обезщетение за причинените от това бездействие вреди. Важно е да се отбележи, че длъжникът ще продължава да дължи изпълнение по договора, който е сключил, до развалянето му.


В хипотезата когато длъжникът правомерно се позовава на форсмажор за кредитора остава отворена възможността да прекрати договора, ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че доведе до отпадане на интереса на последния от изпълнение на договорните задължения.


Предвид гореизложеното, може да се заключи, че по множество договори пандемията от COVID-19 може да бъде квалифицирана като непреодолима сила, или т. нар. „форсмажорно обстоятелство“, което да освободи длъжника от последствията на неговото неизпълнение. Все пак всичко, изложено по-горе, не следва да се приема за абсолютна величина. Би било житейски неприемливо допускането на освобождаване от отговорност на всеки един длъжник по търговска сделка заради настъпващия вирус и обявеното заради него извънредно положение.
Разпоредбите на закона, касаещи непреодолимата сила, следва да бъдат прилагани за всеки конкретен случай като се отчетат интересите на всяка от страните. Поради това за запазване на интересите на контрагентите по даден договор при невъзможност за изпълнението му поради форсмажорни обстоятелства е необходимо да се потърси правна консултация.


Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.

По темата работи:
Енчо Генов, юрисконсулт при Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТ
Последни статии
Събиране на вземания 07 April 2020
Съгласно постановление на Министерски съвет от 30.03.2020г. се взе решение да бъдат изплащани компенсаци ...
 
Събиране на вземания 28 March 2020
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноск ...
 
Събиране на вземания 24 March 2020
Днес беше обнародван приетият от Народното събрание закон, с който се уреждат мерките и действията по време на ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions