КОГА СЕ ИЗПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването, които лица са регистрирани като безработни и не са придобили право на пенсия, както и не упражняват трудова дейност.

Общото правило относно размера на паричното обезщетение за безработица е:

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 % от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Определените за 2020 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработицазависят от осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица като максималният срок за изплащане на обезщетението за лица с над 15 години трудов стаж е 12 месеца.

Изключение от това правило са случаите, когато трудовият договор се прекратява по желание на работника/служителя или с негово съгласие или поради виновното му поведение, както икогато правоотношението се прекратява на основание по инициатива на работодателя срещу изплащане на парично обезщетение.В тези случаи може да бъде получено обезщетение за безработица в минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок от 4 месеца.

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция "Бюро по труда". Срокът за подаване е 7 дни от датата на прекратяване на правоотношението.

Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Изплащането на паричните обезщетения за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване, при прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта, както и при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.

Автор: адв. Надежда Петрова
Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
 
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions