Кои работодатели имат право на компенсация 60/40?

Съгласно постановление на Министерски съвет от 30.03.2020г. се взе решение да бъдат изплащани компенсации на определени работодатели с цел запазване на заетостта. Компенсациите са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.
Право на компенсация имат работодателите, чиято търговска дейност е била преустановена, поради извънредното положение със заповед на държавен орган.
От компенсации могат да се възползват също и работодателите, чиято дейност е била преустановена със заповед от самия работодател. Същият сам трябва да е преустановил дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители при обявено извънредно положение.
На следващо място се полагат компенсации на работодателите, които със своя заповед са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период.
Компенсациите се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.
Компенсациите се изплащат в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.
Важно е да се отбележи, че компенсации не се изплащат за работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение, работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.
Не на последно място, работодателите, които кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците/служителите следва да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни, но извършващи стопанска дейност в страната. Работодателите не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение, не трябва да са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Необходимо е да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение. Работодателите също така следва да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите.
За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на предвидените критерии и при които са намалели приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.
Заявлението за отпускане на компенсация се подава в Дирекция ,,Бюро по труда’’ като със заповед на директора на дирекциятасе извършва проверка в 7 дневен срок от подаване на заявлението и при изрядност на всички документи, се изпраща към Агенцията по заетостта списък с работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации.
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
Екипът на Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТПоследни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
 
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions