МОРАТОРИУМ НА КРЕДИТИТЕ

Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради епидемията от коронавирус - т. нар. частен мораториум на кредитите.
От възможността за отсрочване на задълженията си към банките могат да се възползват кредитополучатели, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си във връзка с пандемията от Covid-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действия по време на извънредното положение. Условие за разсрочване е съответният кредит да е бил редовно обслужван или с просрочие не повече от 90 дни.
Отсрочването може да обхване всички изискуеми суми (главница и лихва) или само главницата за срок до 6 месеца, но не по-късно до 31.12.2020г.
С банката-кредитор могат да бъдат договорени следните възможности за разсрочване/отсрочване на задълженията по кредита:
1. Непогасените суми могат да се разсрочат като се плаща само главница, след изтичането на гратисния период лихвата ще се преизчисли и ще се добави към остатъка от сумата с изготвянето на нов погасителен план.
2. Може да се договори отсрочване, т.е. през следващите 6 месеца не се плаща нищо по кредита (както главница, така и лихва). В този случай след изтичането на гратисния период срокът на кредита се удължава с до 6 месеца или може да се увеличи размера на вноските за остатъка от срока на договора. И в двата случая се изготвя нов погасителен план.
Важно е да се отбележи, че новият погасителен план не може да е по-неблагоприятен за кредитополучателя, освен ако той не желае да увеличи вноските си.
Кредитополучателят може да се откаже от предоставеното му отсрочване на задължението и да поиска изготвяне на нов погасителен план.
Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж.
Отсрочване за срок до 6 месеца може да се иска от 01.03.2020г. За да могат да се възползват от облекченията, кредитополучателите трябва да изразят изричното си желание.
Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.
Редът, по който всяка от банките ще договаря отсрочване, се обявява на интернет страницата на съответната банка, в банковите салони или по друг подходящ начин.
Банките могат да предложат и по-добри условия от реда за отсрочване, утвърден от БНБ, но не могат да предлагат по-неблагоприятен. Крайният срок за подаване на заявленията е до 22.06.2020г.
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
 
Екипът на Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТПоследни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
 
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions