Погасителна давност

С погасителната давност отпада възможността за защита и принудително изпълнение. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.
Недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказът от давност, преди тя да е изтекла.
Изтеклата погасителна давност е право на длъжника да се позове на давността и правомерно да откаже плащане. След изтичане на давността длъжникът може да избира или да изпълни задължението си или да се позове на давността. Правото да се позове на погасителна давност се упражнява чрез възражение. Изтичането на давността само по себе си не поражда погасителен ефект, субективното право респ. задължение продължава да съществува, поради което в случай, че е изпълнено задължението, то не подлежи на връщане. Погасителната давност има за правна последица отпадането на възможността за защита и принудително осъществяване на правото.
Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.
 
Спиране на давността - Давност не тече:
- между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;
- между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;
- между съпрузи;
- за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението;
- за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;
- за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;
- докато трае съдебният процес относно вземането.
Докато са в сила основанията за спиране на давността, този срок не се включва към давностния срок. Давността се удължава с периода, през който не е текла.
 
Давността се прекъсва:
- с признаване на вземането от длъжника – може да се осъществи чрез изрична декларация, че лицето има задължение или обещание да се изпълни в бъдеще, признаването може да се извърши и с конклудентни действия;
- с предявяване на иск;
- с предприемане на действия за принудително изпълнение;
От прекъсването на давността започва да тече нова давност.
Ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога пет години. Изтеклият срок до прекъсването загубва своето правно значение. Новата давност започва да тече от настъпване на основанието за прекъсване, при иск това е влизане в сила на решението.
Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.
Давността не се прилага служебно, тя се упражнява чрез възражение. Нейните правни последици възникват, ако лицето заяви, че желае да се ползва от нея. Погасителната давност дава право на носителя и да откаже правомерно изпълнението. Задълженото лице може да се откаже от погасителната давност, това може да стане с едностранно волеизявление, адресирано до носителя на притезанието. Възражението за изтекла погасителна давност може да породи право действие само когато задължението не е още погасено.
Последиците от изтеклата погасителна давност, когато е направено възражение се прекратява правото на иск и/или на принудително изпълнение, поради което правото да се иска изпълнение не се ползва с правна защита.Последни статии
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята н ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions