Пороци и недостатъци в договорите. Недействителни договори - нищожни и унищожаеми договори.

Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се преценява с оглед на действащото законодателство към момента на сключването му. Недействителните договори не пораждат правни последици и не могат да се превърнат в действителни (при нищожните договори) или правните последици, които пораждат могат да бъдат заличени с обратна сила (при унищожаемите договори). Форми на недействителността: нищожност и унищожаемост на договорите.
 
Нищожните договори страдат от най-тежките пороци. Нищожните договори не пораждат правните последици, които страните целят. Всеки правен субект може да се позове на нищожност. При висящ процес съдът служебно следва да следи за нищожността и да я обяви независимо от волята на страните. Нищожните договори не могат да се санират. Страните могат да породят желаните от тях последици, ако сключат договора отново без допуснатите пороци. Недействителността може да е пълна или частична в зависимост от това дали порокът е засегнал целия договор или отделни негови части. Обявяването на нищожността не е ограничена във времето, порокът на нищожността не може да бъде отстранен по воля на страните. След като нищожната сделка не поражда правни последици, то правоприемниците по такава сделка няма да могат да черпят права то нея.
 
Нищожни са договорите, които:
 1. противоречат на закона или го заобикалят;
 2. накърняват добрите нрави;
 3. договори върху неоткрити наследства;
 4. имат невъзможен предмет;
 5. при които липсва съгласие;
 6. при които липсва предписана от закона форма;
 7. при които липсва основание;
 8. привидните договори;
 
Унищожаемите сделки пораждат правни последици от момента на сключването им, поради което придобитите по тях права могат да бъдат валидно прехвърляни. В полза на страната, чиято воля е опорочена възниква правото само по съдебен ред да предизвика отпадането на правните последици с обратна сила. Това правно положение създава стабилност в оборота, тъй като унищожаемите договори пораждат правни последици. След унищожаване на сделката се счита, че не е породила правни последици. Унищожаемите сделки могат да се заздравят чрез писменото им потвърждаване. Унищожаемият договор се потвърждава от страната, която има право да иска нейното унищожаване. Потвърждаването се извършва чрез правен акт, в който трябва да се посочи основанието за унищожаемостта. Договорът се счита за потвърден, когато страната, която има право да иска унищожаването е изпълнила доброволно изцяло или част от задълженията си като знае за основанията за унищожаемостта. След потвърждаване на договора отпада възможността да се иска унищожаване на същото основание. Горното не важи за договорите, сключени при крайна нужда и явно неизгодни условия, които не могат да се потвърждават.
 
Унищожаеми са договорите, които са сключени:
 1. от недееспособни или сключени от техен представител без спазване на законовите изисквания;
 2. при грешка;
 3. при измама;
 4. при заплашване;
 5. невъзможност за разбиране или ръководене на действията;
 6. при крайна нужда и явно неизгодни условия;
Правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност. Давността започва да тече от деня, в който лицето е навършило пълнолетие, запрещението е било вдигнато, грешката или измамата са били открити или заплашването е престанало, а в останалите случаи - от деня на сключването на договора.
Унищожаване може да иска само страна, в чиито интерес законът допуска унищожаването. Това е този участник в сделката, чието волеизявление е опорочено, това право след смъртта преминава и у наследниците. Съдебното решение има конститутивно действие, тъй като поражда промяна в правната сфера на страните, след унищожаване на сделката, се счита, че тя не е била сключвана. Унищожаване на сделката не води до отпадане на правата на добросъвестните приобретатели, ако те са придобили имота преди вписване на исковата молба за унищожаване на сделката.
 
При обявяване на договора за нищожен или за унищожен всяка от страните трябва да върне онова, което е получила. След обезсилването на договора възниква задължение за поправяне на причинените вреди, причинени от сключването на недействителната сделка. Задължението за деликтна отговорност се поражда, ако вредата е причинена във връзка с виновното поведение на страната при сключване на сделката.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото ...
 
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
 
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions