Представителството като сделка. Упълномощаване. Пълномощно.

Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на1. закона или 2. по волята на представлявания. Разграничителният критерий е в това дали представителството възниква по закон или по волята на представлявания.
Представителството се развива между три лица и възникват поне две правоотношения. Представителят действа спрямо третите лица от името на представлявания като ги уведомява, че действа от името на представлявания.
Последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания. Представляваният е обвързан с правомерните действия на представителя, той следва да търпи правните последици от извършените от представителя действия, извършени в обема на неговата представителна власт. Чрез представителното правоотношение не се ограничават правата на представлявания, той може сам да извърши действията, за които има пълномощник.
 
1. Представителство по закон: Законът определя обема на представителната власт. Само дееспособните могат да извършват правнозначими актове. Интересите на малолетните се извършват от техните родители или настойници. Непълнолетните извършват правни действия със съгласието на родителите им или на попечителите им. Разпореждането или обременяването с тежести на недвижими имоти на недееспособни се извършва с разрешение на районния съд по местоживеене и се допуска само, когато сделката е в очевидно тяхна нужда или интерес. Всеки от родителите може да представлява детето си, освен в случаите, когато родителските права са определени на единия родител.
 
2. Упълномощителна сделка: По волята на представлявания, представителството възниква с упълномощителна едностранна сделка (пълномощно).
Пълномощното за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма. Ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, пълномощното трябва да бъде писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.
Обемът на представителната власт на пълномощника спрямо третите лица се определя според това, което упълномощителят е изявил, т.е. спрямо това какво е съдържанието на пълномощното. Представителството е ограничено по съдържание право. Представителят черпи представителна власт от волята на представлявания, изразена в пълномощното.
 
Множестно представители и представлявани: Възможно е представителите на едно лице да са двама или повече. Когато за известно действие са били овластени неколцина, всеки от тях може да извърши сам действието, ако от овластяването не следва друго. Ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания.
Пълномощникът може да преупълномощи друго лице, ако е овластен за това или ако преупълномощаването е станало необходимо за запазване интересите на упълномощителя.
Преупълномощаването може да бъде оттеглено както от упълномощителя, така и от преупълномощителя. Пълномощникът е длъжен незабавно да извести упълномощителя за преупълномощаването и да му даде необходимите сведения за преупълномощения. Ако пълномощникът не изпълни това задължение, той отговаря за действията на това лице като за свои действия.
Представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това.
 
Упълномощаването може да бъде срочно или безсрочно, за конкретни действия или общо.
Пълномощието се прекратява с 1. оттеглянето му или с отказването от него, 2. със смъртта на упълномощителя или на пълномощника, или 3. с поставянето им под запрещение, а когато упълномощител или пълномощник са юридически лица - с прекратяването им. Прекратяването следва да се оповести така че да стигне до представителя или до трети лица, за да може да им се противопостави.
Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът - да се откаже от него. Отказването от това право (за оттегляне или отказ) от страна на упълномощителя или пълномощника е недействително.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions