Представителство на търговци

Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята на страните (договорно). Целта на търговското представителство е да се съдейства и подпомага дейността на търговеца.
Юридическите лица се представляват от техните законни представители, в този случай правните действия се извършват от физически лица.
 
Договорно представителство при търговци:
 
1. Прокурист - Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Представителната власт на прокуриста се определя от закона. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи ида се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. Не може да бъде прокурист лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца освен ако е специално упълномощен. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.
Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. Упълномощаването има действие спрямо третите лица след вписване в търговския регистър. Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър.
 
2. Търговският пълномощник е лице, упълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Упълномощаването става писмено с нотариално заверен подпис.Търговският пълномощник не може без съгласие на търговеца да прехвърля правата си другиму, освен ако не са му дадени такива права. Отношенията между търговеца и пълномощника се уреждат с договор.
 
Прокуристът и търговският пълномощник не могат без съгласието на търговеца да сключват търговски сделки за своя или за чужда сметка в пределите на упълномощаването, освен ако не са му дадени права за това.
 
3. Търговски помощник - Отношенията между търговеца и търговския помощник се уреждат с договор. Търговският помощникне може да извършва сделки за сметка на търговеца. Когато търговският помощник работи в общодостъпно място за търговия, той се смята овластен да извършва сделките, които обикновено се извършват там. Търговският помощник не може да извършва търговска дейност самостоятелно или за сметка на други в конкуренция със своя работодател освен с негово изрично съгласие.
 
4. Търговски представител - Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи в писмена форма. Търговският представител се задължава да осъществява сътрудничество или извършването на сделките с грижата на добър търговец, като се съобразява с интересите на търговеца. Той е длъжен да уведомява незабавно търговеца за всяка извършена сделка. Търговският представител може да представлява различни търговци само ако те не са конкуренти помежду си. Той може да уговори с търговеца да бъде само негов представител. Договорът за търговско представителство определя предмета и района на действие на търговския представител.
 
5. Търговски посредник - Посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. Търговският посредник има право на възнаграждение, което се дължи от едната или от двете страни съобразно уговорката им. Търговският посредник е длъжен да води дневник, в който вписва ежедневно всички сключени договори.
 
Действия без представителна власт: Извършването на действия без правна власт или извън нея е неправомерно. Действията без представителна власт или при превишаването и не обвързан мнимо представлявания. Лицето, което е действало като представител, без да има представителна власт, дължи обезщетение на другата страна, ако тя е била добросъвестна, в случай, че действията му не бъдат потвърдени от мнимо представлявания.
Според облигационното право сделката без представителна власт се намира във висяща недействителност и не може да породи действие докато не бъде потвърдена. Лицето, от името на което е сключен договор без представителна власт, може да го потвърди. За потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за сключване на договора.Потвърждаването се извършва с едностранно волеизявление на мнимо представлявания. Потвърждаването с конкудентни действия е допустимо само, когато за правните действия не е предписана форма като условие за действителност.
Обратното е при търговските сделки. Когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се е противопоставил веднага след узнаването.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions