ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА НА ИМОТИ.

Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото на собственост. Когато правото на собственост принадлежи на повече от едно лице говорим за съсобственост върху имота.
Съсобствеността върху имота може да възникне чрез правна сделка (покупко-продажба иили дарение) или от друг юридически факт напр. наследство и/или завещание.
 
Съсобствеността върху даден имот може да бъде прекратена с погиване на имота, чрез отказ от притежавания дял от съсобственост, чрез прехвърляне на дела на друг съсобственик, както и чрез делба.
 
Отказ от дял от съсобственост – съсобственикът има право да се разпорежда със своя дял от имота в това число и да се отказва от правото си на собственост. Отказът от право на собственост върху имота се извършва с писмена форма с нотариална заверка на подписа и подлежи на вписване. Отказът уголемява деловете на другите съсобственици.
 
Продажба на дял от съсобствен имот - Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение.
Ако декларацията е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата. По силата на съдебното решение съсобственикът придобива продадената част. Ако съсобственикът не плати дължимата сума в месечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право.
 
Делба на имот - Всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общия имот. Искът за делба не се погасява с давност. Делбата бива доброволна и съдебна.
Доброволната делба се извършва със съгласието на всички съсобственици.За да бъде действителна доброволната делба на недвижими имоти, се извършва писмено с нотариално заверени подписи. Когато в делбата участват недееспособни или отсъстващи, необходимо е предварително разрешение на районния съд.
Съдебната делба замества непостигнатата доброволна делба. Съдебното производство се развива на две фази, първата фаза завършва с решение на съда за допускане на делбата. В това решение се определят лицата, имотите и деловете на всеки съделител. След допускане на делбата се извършва самата делба - образуване на дялове и предоставяне на конкретен обект в изключителна собственост на определен съделител, което се извършва с разделителен протокол и с теглене на жребий. От влизане в сила на протокола определените дялове стават изключителна собственост и съсобствеността се прекратява. Ако имотът е неподеляем, той се изнася на публична продан и получената сума се разпределя между съделителите съобразно деловете им. Започнатата съдебна делба може да приключи и със спогодба, чрез която се слага край на спора и на съсобствеността. Съдебната спогодба замества съдебното решение като по този начин съсобствениците сами могат да решат възникналия спор.
 
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
Автор: адв. Надежда Петрова