Принудително събиране на вземания върху имущество съпружеска имуществена общност

С приемането на сега действащия семеен кодекс се въведоха три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.
 
Имущественият режим се избира от съпрузите при сключване на брака, но и тези, които вече са сключили такъв, могат да променят избрания режим. Когато не бъде избран изрично режим се прилага законовият режим на общност.
 
Какво обаче е значението на съпружеската имуществена общност за един кредитор на някой от съпрузите и как той би могъл да събере вземането си от такова имущество?
При режима на общност съществува два вида имущество – лично и такова, което е съпружеска имуществена общност.
 
Лично имущество на съпруга са вещните права, придобити преди брака, както и тези придобити по време на брака по наследство или от дарение, също и движимите вещи, служещи за лично ползване или упражняване на професия и вещите придобити като едноличен търговец и не на последно място лично имущество са и паричните влогове.
При съпружеската имуществена общност всички вещни права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо на чие име са придобити.
 
При дълг на един от съпрузите обаче, кредиторът може да събере вземането си и от имуществената общност. При принудителното изпълнение срещу единия от съпрузите законът предвижда възможност съпружеската имуществена общност да се прекрати.
 
Съпругът недлъжник трябва да бъде уведомен за това, че принудителното изпълнение за събиране на вземането е насочено върху общото имущество. Когато става въпрос за движима вещ, тя се продава изцяло, но половината от цената се изплаща на съпруга недлъжник, а при продажба на недвижим имот се продава само идеалната част, собственост на длъжника.
 
За да се прибегне до събиране на вземането от общото имущество не е нужно кредиторът първо да се опитва да събере вземането от личното такова на длъжника. Другият съпруг обаче може да предложи събиране на вземането да се насочи срещу лична собственост на длъжника, в случай че той разполага с такава. Тогава изпълнението върху общата вещ се спира. Събиране на вземането, насочено срещу имущество съпружеска имуществена общност може да се възобнови, ако посоченото лично имущество се окаже недостатъчно да погаси дълга.
 

Когато се стигне до събиране на вземането чрез публична продан на имущество съпружеска имуществена общност съпругът недлъжник може да я осуети, ако до началото на явния търг, когато става въпрос за движими вещи, а за имот - до изтичането на срока за наддавателни предложения, внесе по сметка на съдебния изпълнител стойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ. Съпругът недлъжник също така може да участва и в наддаването при публична продан. Той може да закупи имота на най-високата предложена при наддаването цена.

 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.