ПРОЕКТ ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ - НОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19.
Приоритетно се подпомагат работодатели от секторите:
Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации“;
Проектът предвижда и подпомагане на работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като средствата са разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни лица след 13.03.2020 г. и брой работодатели в съответната община.
 
В проекта могат да участват:
 1. Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС);
 2. Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
 3. Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища;
 
По проекта се въвежда следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател (вкл. и тези с КИД 55, 56 и 79), спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:
 • до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 30 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 лица;
 
За работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации“ се предвижда въвеждането на отделен квотен принцип, определящ максималния брой на заявените работни места, както следва:
 • до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица;
 
Юридически лица с нестопанска цел следва да докажат, че извършват стопанска дейност и поддържат аналитична счетоводна отчетност за тази дейност с разделяне на стопанската и нестопанската дейност.
 
Работодателите трябва да отговарят кумулативно на следните изисквания:
 
 • Да не са в положение на конфликт на интереси с финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета по този проект;
 • Да не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация, както и да не се намира в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация или в подобни процедури;
 • Да не е преустановил дейността си;
 • Да няма просрочени задължения, в т.ч. към държавата и общината;
 • Да не са признати за виновни за извършване на тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност;
 • Представляващите ги да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност.
 
Важно уточнение е, че работодателят не може да кандидатства по настоящия проект и да претендира за възстановяване на разходи, за които е получил публично финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма.
Също така Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.
След сключване на договор за осигуряване на заетост между работодателят и Агенция по заетостта, работодателят прави подбор измежду насочените от дирекция ,,Бюро по труда“ безработни лица за заемане на заявеното работно място.
 
По проекта се предоставят средства за:
 
 1. Разходите за трудови възнаграждения за наетите по Проекта лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден (но не по-малко от 4 часа) за срок до 3 месеца. При непълно работно време разходите за възнаграждения се изчисляват пропорционално;
2. Разходи за възнаграждения за платен отпуск по чл. 155 и чл. 319 съгласно Кодекса на труда, като полагащият се платен годишен отпуск, по минимални размери съгласно КТ, се определя пропорционално на времето, за което е субсидираната заетост на работника/служителя;
3. Разходи за дължимите вноски за сметка на Работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Същите се начисляват на база минималната работна заплата, установена за страната за съответната година.
 
Гореописаните разходи са допустими за възстановяване по проекта само в случай че са извършени от работодатели в срок до 30.06.2021 г.
 
Приемът на заявки е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.
 
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.