Публична продан на недвижим имот

Събирането на вземането чрез образуване на изпълнително дело срещу длъжника замества доброволното изпълнение. Принудителното изпълнение се извършва от държавни и частни съдебни изпълнители, които изпълняват публични функции на принудително удовлетворяване на граждански притезания. Изпълнителното производство се образува въз основа на издаден в полза на взискателя изпълнителен лист.
 
Принудителното изпълнение върху недвижими имоти се извършва чрез публична продан. На първо място съдебният изпълнител е длъжен да провери дали съответният имот е собственост на длъжника след което върху него се налага възбрана. Имотът, подлежащ на принудително изпълнение се описва и оценява като съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне наддаването.
 
Публичната продан се обявява от съдебния изпълнител чрез обявление, което се поставя в канцеларията на съдебния изпълнител, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението на имота, на самия имот и се публикува на интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението. Публичната продан продължава един месец и завършва в посочения в обявлението ден.
 
За участие в проданта желаещите следва да внесат по сметка на съдебния изпълнител задатък в размер на 10% от стойността на началната цена, посочена в обявлението. В публичната продан може да участва и кредитора на длъжника /взискател по изпълнителното дело/, в този случай той не внася задатък, ако вземането му надвишава размера на задатъка.
 
В публичната продан не могат да участват длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител. В законът е предвидено, ако имотът е купен от лице, което не е имало право да наддава, то проданта се счита за недействителна.
 
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът не може да прави повече от едно наддавателни предложения. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър.
 
Длъжникът от своя страна може да осуети публичната продан в случай, че до изтичането на срока за подаване на писмените наддавателни предложения внесе всичко по предявените срещу него изпълнителни листове и разноските по изпълнителното дело.
 
След изтичането на срока за подаване на писмените наддавателни предложения в сградата на съответния районен съд, съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него.
 
Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.
 
След като наддавачът, предложил най-високата цена бъде обявен за купувач, същият е длъжен в двуседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
 
Ако обявената цена не бъде внесена съдебният изпълнител обявява за купувач следващия наддавач.
 
Когато лицето, обявено за купувач внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление. Възлагането има вещно правно действие. Възлагането е едностранен властнически акт. Въводът във владение се извършва след като постановлението за възлагане влезе в сила.
 
Публичната продан се счита за нестанала, ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или ако купувачът не е внесъл цената и имотът не е бил възложен на следващия наддавач, в този случай взискателят има право в едноседмичен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан.
 
Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 90 % от началната цена по първата продан. Ако и при тази продан имотът не бъде продаден и в едноседмичен срок не бъде поискано определянето на нова начална цена, имотът се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава по искане на съдебния изпълнител.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.


 
Автор адв. Надежда Петрова