Събиране на вземания от професионалисти

ИМАТЕ НЕСЪБРАНО ВЗЕМАНЕ?

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи събиране и изкупуване на вземания, както от длъжници физически лица, така и от длъжници юридически лица. 

ЗАЩО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС?

  • Безплатна проверка на казуса и на длъжника.
  • Вземането може да се събере бързо.
  • Успеваемостта е висока.
  • Не плащате авансови такси и комисионни.
  • Нашето възнаграждение получаваме, ако вземането бъде събрано.
 
 
За успешното събиране на вземането от съществено значение е финансовото и имотно състояние на длъжника. Поради тази причина преди да поемем конкретен случай правим безплатно проучване на платежоспособността на длъжника и имущественото му състояние, както и на документите, които удостоверяват вземането. След извършване на проверката уведомяваме нашите клиенти дали бихме се ангажирали със съответното вземане и при какви условия.
 
Междуфирмената задлъжнялост е винаги актуален проблем за българската икономика, а и не само за нея. Финансовата криза в предходните години доведе до масови фалити във всички сектори като засегна както малки, така и големи предприятия. Това допринесе до обявяване на дружества в несъстоятелност, прехвърляне на дружествени дялове на безимотни лица и офшорни компании. През последвалите години на благоприятен икономически климат, бизнесът се стабилизира като цяло, но в такава обстановка се появяват и много нови субекти на пазара, които са високо рискови от гледна точка на несигурен оборот и съществува възможност от задлъжняване към техни доставчици и партньори. Също така доста от съществуващите фирми предприемат  допълнителни рискове с разширяване на дейността си, поемане на по-голям финансови тежести и в много случаи се наблюдават проблеми с разплащанията между контрагентите на пазара. Събирането на дългове и задължения остава винаги нелесна задача.
 
Често дружества, които са неплатежоспособни, продължават да се водят действащи по документи, но реално не могат да изплащат задълженията си. Такива дружества се прехвърлят на безимотни лица, а бившите собственици продължават да развиват търговска дейност с друго новообразувано дружество. За голямо съжаление законът допуска това.
 
В последните няколко години зачестяват случаите, в които въпреки че кредиторът е водил изрядно счетоводство, разполага с надлежни документи, удостоверяващи дълга, платил е дължимите данъци, не може да събере вземанията си. Тази порочна практика води до несигурност в търговския оборот, до възможност за злоупотреби, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, а оттам и рискове за финансово затъване на компании по веригата. Липсата на каквато и да е отговорност от собствениците на такива фирми- длъжници обостря чувството за несправедливост и безнаказаност, защото в тези случай вземането се оказва несъбираемо.
 
Като превенция срещу горните порочни практики съветваме да не се бездейства и изчаква, а да се направят своевременно необходимите постъпки за събиране на вземането.
 
Така възниква въпросът: „Как вземането да бъде събрано?“ В такива случаи се оказва уместно да се използват услугите на специалисти в събирането на вземания.
 
Проучванията показват, че кредиторите все по-често се обръщат към професионалисти в тази сфера по няколко причини: нямат възможност да поемат разноските по събиране на вземането и не искат да влагат повече време и ресурс за това, а също така и защото в случаите когато се отнася до търговски дружества, не желаят да развалят изградените добри отношения със своите партньори.
 
Във всички тези случаи ние можем да бъдем полезни. Практика в Коин Консулт е преди да бъде поет съответен случай за събиране, да бъде направена обстойна проверка на длъжника и анализ на имущественото му състояние, след което на кредитора се предлагат варианти за последващите действия. Според етапа, на който се поема случая и предприетите преди това действия се предлагат различни подходи за събиране на  вземането.
 
Адвокатска кантора Коин Консулт предлага на своите клиенти съчетание от юридически и финансови услуги, които допринасят за успешното събиране на вземането. Освен най – популярното - събиране на дългове за сметка на клиента, Коин Консулт предлага събиране на вземането при което разноските, свързани с това да са изцяло за наша сметка. По този начин кредиторът спестява не само времето и усилията, но и финансов ресурс.
 
Друга възможност, която предлагаме е изкупуване на вземания, при което кредиторът веднага получава част от своето вземане без да е обвързан с последващо събиране.
Разполагаме с опитен екип от юристи и икономисти, които осъществяват целия процес по водене на преговори за събиране на вземането по извънсъдебен ред. В случай, че с длъжника не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение, изцяло обезпечаваме съдебното производство.
 
В заключение съветваме, че колкото по – рано се предприемат действия за събиране на дълга, толкова по – големи са шансовете за успех. С течение на времето възможностите силно намаляват, а процедурата става все по – усложнена и по – скъпа.
 

Надяваме се с горното да сме били позлени и оставаме на разположение за повече информация.