Събиране на вземания чрез принудително изпълнение върху движими вещи

Събирането на вземания чрез принудително изпълнение върху движими вещи е предназначено да бъде защита на кредитора като същевременно замества доброволното погасяване на паричното вземане.
 
Събирането на вземането, респективно погасяването на задължението се осъществява посредством най-различни изпълнителни способи в зависимост от предмета, по отношение на който е насочено изпълнението. От гледна точка на изпълнителния процес имуществото е съвкупност от оценимите в пари права на длъжника. За да се удовлетвори вземането на кредитора, то трябва да се извлече от имуществото на длъжника, като се осребрят притежавани от длъжника вещи или се съберат негови вземания.
Затова законът предвижда различни изпълнителни способи за събиране на вземането, в зависимост от това дали обект на изпълнението е недвижима, движима вещ или пък вземане на длъжника.
 
Запор: Събирането на вземането чрез принудително изпълнение се предхожда от проверка дали вещта принадлежи на длъжника. След като се установи това обстоятелство съдебният изпълнител налага запор върху вещта. Запорът е обезпечителна мярка, която се налага с цел длъжникът да бъде лишен от възможността да се разпореди с вещта, като прехвърли правото на собственост върху нея на трето лице. Всяко разпореждане обаче е относително недействително по отношение на взискателя и присъединилите се кредитори, когато е извършено след запора. С налагането на запор, на длъжника се вменява и задължение да не изменя, поврежда или унищожава запорираната вещ.
 
Опис: След като съдебният изпълнител наложи запор върху вещта, той пристъпва към опис. Описаната движима вещ може да бъде дадена за пазене на длъжника, но съдебният изпълнител  може да прецени, че тя не трябва да се остави у длъжника, вещта се изземва от съдебния изпълнител и се дава за пазене на взискателя или на пазач, назначен от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде.
 
Продажба: Събирането на вземането се извършва чрез продажба на вещта. Проданта на движима вещ се извършва посредством три способа: чрез продажба в магазин или на борса, чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот.Последни статии
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
 
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята н ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions