Събиране на публични вземания

Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установяване на вземането. Такива актове са: ревизионен акт, независимо дали е обжалван; декларация, подадена от задължено лице с изчислени от него задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски; решение, издадено от митническите органи, независимо дали е обжалвано; влязло в сила наказателно постановление и други актове, предвидени в закона.
 
Събирането на публичните вземания се извършва от публичен изпълнител. Когато публичното вземане не бъде платено в срок, изпълнително производство се образува въз основа на заявление, изпратено от публичния взискател до публичния изпълнител. Публичният изпълнител пристъпва към събиране на вземането, като е длъжен да изпрати на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.
 
Всички лица, държавни и общински органи, които разполагат със сведения за доходи, имущество или активи на длъжника, са длъжни по писмено искане на публичния изпълнител да предоставят информацията или данни, с които разполагат. Банките, финансовите институции, застрахователните дружества и кооперациите са длъжни да предоставят информация за сключени договори за доверително управление или предоставени сейфове, както и за другите сключени от тях сделки с длъжника, свързани с негово движимо и недвижимо имущество или дялови участия. При осъществяване на правомощията си публичният изпълнител може да поиска от компетентните органи да се отворят и претърсят вещи, жилища, офиси, складове и други помещения на длъжника или места, където се намират негови вещи. При необходимост публичният изпълнител може да иска и съдействие от полицейските органи в рамките на правомощията им, определени със закон, от кмета на общината или от областния управител за осигуряване на достъп до жилища, офиси, складове и други помещения на длъжника или до места, където се намират негови вещи, както и в случаите на извършване на опис, предаване на вещи, въвод във владение и други изпълнителни действия.
 
Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на определени в закона вещи, срещу които не е допустимо да се изпълнява. Длъжникът може, след като обяви цялото си имущество, да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга движима или недвижима вещ или да бъде извършено само чрез някои от исканите от публичния изпълнител способи.
 
Принудителното изпълнение върху вземания на длъжника и върху негови движими и недвижими вещи започва чрез налагането на запор на вещта, съответно чрез вписването на възбрана върху недвижимия имот.
 
Публичните вземания се събират чрез:
 
- запор върху вземания на длъжника от банки;
- запор върху вземания от трети лица, в случаите когато вземането е ликвидно и изискуемо;
- изпълнение върху притежавани от длъжника дялове в търговско дружество като по този начин се прекратява участието на длъжника в съответното дружество;
- изпълнение върху ценни книжа, вземания по изпълнителни листове и парични средства като в тези случаи публичният изпълнител встъпва (суброгира) в правата на длъжника;
- продан на движими вещи;
- продан на недвижими имоти.
 
В производството по принудително изпълнение е допустимо при необходимост от извършване на неотложни плащания публичният изпълнител с разпореждане до банката да разреши определена част от постъпилите или постъпващите по сметката на длъжника суми да се оставят на негово временно разпореждане за неотложни плащания във връзка с дейността му.
 
Производството по принудително изпълнение на публичните вземания се прекратява с разпореждане на публичния изпълнител:
 
1. когато задължението бъде изцяло погасено;
2. когато актът, с който е установено публичното вземане, бъде обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред;
3. когато починалият длъжник няма наследници или всички наследници са се отказали от наследството;
4. когато публичният изпълнител е преценил, че вземането е несъбираемо, след като всички изпълнителни способи са изчерпани;
5. по писмено искане на публичния взискател, както и в други случаи, предвидени в закон.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото ...
 
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
 
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions