Ценни книги – Запис на заповед. Менителница. Чек.

Ценните книги материализират права те са уредени в Търговския закон. Менителницата, записът на заповед и чекът винаги материализират парична сума. Те са ценни книги и представляват нареждане или обещание за плащане. Поради това, че съдържат едностранно волеизявление менителницата, записът на заповед и чекът са едностранни сделки като трябва да съдържат определени реквизити, липсата на някой от тях води до нищожност на сделката, поради това формата е основание за тяхната действителност. За да възникне вземане по тях е достатъчно волеизявлението на издателя им, не е необходимо съгласието на кредитора.
 
Менителница
С менителницата издателят нарежда на платеца да плати определена сума на поемателя. Въз основа на издадената менителница възниква правоотношение между три лица – издател, поемател и платец, които не е необходимо да са търговци. Важно е да се отбележи, че издателят отговаря за приемането и за плащането на менителницата. С изплащане на вземането по менителницата издателят погасява свое задължение към поемателя с вземането, което има към платеца, затова издателят нарежда на платеца да плати на трето лице /поемателя/.
 
Запис на заповед
Записът на заповед евид менителница, поради което субсидиарно се прилагат правилата за менителницата. Със записа на заповед издателят се задължава да плати на определено лице /поемател/ определена сума.
 
Плащането по менителницата и по записа на заповед може да бъде както на определена дата /на падеж/ така и на предявяване, на определен срок след предявяването, на определен срок след издаването. Менителница или запис на заповед, издадени с падежи, определени по друг начин или с последователни падежи, са нищожни.
 
Препоръчително е когато се извършва плащане по менителница или по запис на заповед това да се отбелязва върху самия документ или неговия оригинал да се извземе.
Вземането по запис на заповед или по менителница може да бъде обезпечено чрез поръчителство /авал/.
 
Менителницата и записът на заповед са частни документи, затова не е необходимо за тяхната действителност да бъдат нотариално заверени, достатъчна е тяхната писмена форма.
Давност: Исковете за събиране на вземане по по запис на заповед или по менителницата се погасяват с тригодишна давност от падежа.
 
Прехвърляне на вземане по запис на заповед или менителница се извършва чрез джиро. Прехвърлянето на вземането по запис на заповед или менителница не може да бъде под условие или за част от вземането. Прехвърлянето на вземането по запис на заповед или менителница /джиро/ трябва да е отбелязано на самия документ или върху прикрепен към него лист (алонж).
 
Джирото /прехвърлянето на вземането по записа на заповед или по менителницата/трябва да се подпише от джиранта. С джирото се прехвърлят всички права по записа на заповед респективно по менителницата. Прехвърлителят /джирантът/ отговаря за приемането и за плащането на записа на заповед съответно на менителницата, освен ако не е уговорено друго.
 
Прехвърлянето на вземането по запис на заповед респективно по менителница по своята същност е едностранна, акцесорна сделка, която за да породи действие записът на заповед съответно менителницата следва да са действителни.
 
Чек
Чекъте произлязъл от менителницата, затова за чека се прилагат, доколкото са съвместими с естеството му, разпоредбите за менителницата. С чекът издателят нарежда на платеца да плати определена сума. Чекът е платежно средство, нареждане за плащане. Страни по чека са: издател, поемате и платец. Важно е да се отбележи, че чекът няма падеж, тъй като е на предявяване. Затова чекът трябва да бъде предявен за плащане в срок от осем дни от датата на издаването му. Чекът може да се издава само срещу банка. Чекът може да бъде оттеглен от издателя след изтичането на срока за предявяване.
 
Ако чекът не е оттеглен, платецът може да го плати и след изтичането на срока за предявяване. Издателят на чека трябва да има покритие при банката - платец. Платецът е длъжен да плати чека до размера на покритието. Дори и да няма покритие чекът е действителен, защото за издателя съществува задължение да плати, ако банката не плати.Чекът може да се предяви и пред банката на преносителя, която прави платежно искане до банката платец, която плаща, ако има покритие. Искът за събиране на вземане по чек се погасява с изтичане на шест месеца от деня на предявяването или от деня на изтичане на срока за предявяване. 
 
Когато искът за събиране на вземането по менителница, запис на заповед или чек бъде отхвърлен поради изтекла давност или неизвършване на необходимите действия за запазване на правата по тях, преносителят може да иска от издателя или платеца сумата, с която те са се обогатили в негова вреда. Този иск се погасява с тригодишна давност, която започва да тече от деня на изгубване на иска за събиране на вземането по менителницата, записа на заповед или чека.
 
Приложим закон за менителничните ефекти – менителница, запис на заповед и чек: Формата и съдържанието на менителницата, записа на заповед и чека се определят според закона на мястото, където са подписани. За чека е достатъчно спазването на формата и съдържанието според закона на мястото на плащането.
 
Менителницата, записът на заповед и чекът са основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Съдебното производство за снабдяване с изпълнителен лист въз основа на менителницата и записа на заповед е значително по-бързо и опростено, отколкото общия исков процес.
 
Освен менителницата, записа на заповед и чека ценни книги са и складовият запис, товарителният запис, конусаментът и акцията.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.

 
 

Автор адв. Надежда Петрова