Цесия - прехвърляне на вземания

Нормативната уредба на цесията е в Закон за задълженията и договорите. Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице. Длъжникът по вземането не е страна по договора за цесия и неговото съгласие за прехвърлянето на вземането не е необходимо. Страни по договора за цесия са цедент и цесионер. Цедентът е кредиторът, който прехвърля вземането, а цесионерът е лицето, на което се прехвърля вземането или новия кредитор. По силата на договора за цесия цесионерът встъпва като кредитор в правата на цедента в отношенията му с длъжника.
 
С договора за цесия може да се прехвърля всяко вземане освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допуска прехвърлянето.  Цедентът отговаря за съществуването на вземането по време на сключването на договора за цесия, т.е. че вземането е валидно, не е погасено и цедентът е негов носител. Цедентът обаче не отговаря за събиране на вземането, респективно за платежоспособността на длъжника, освен ако се е задължил за това. Ако цедентът се е задължил за събиране на вземането, той отговаря само до размера на онова, което е получил по договора за цесия. Всички разноски от деня на прехвърляне на вземането, свързани със събирането му, са за сметка на цесионера.

По силата на договора за цесия прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, освен ако не е уговорено противното.
 
Цедентът е длъжен да съобщи на длъжника за прехвърлянето на вземането и да предаде на цесионера намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалата цесия.
 
Цесията има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато бъде съобщена на длъжника. По силата на договора за цесия цесионерът има пълното право да претендира плащане от дължника. Цесията може да е както възмездна, така безвъзмездна сделка.
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.