Полезна информация

05 March 2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ до 50 хил. лева

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви нова програма за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв., с цел преодоляване на икономическите п ...

26 August 2020

ПРОЕКТ ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ - НОВА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19. Приоритетно се подпомагат работодатели от секторите: „Хотелиерство и ресторантьорство&r ...

06 May 2020

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДО 10 ХИЛ. ЛВ. ЗА ФИРМИ С ПЕРСОНАЛ ДО 50 ЧОВЕКА?

Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е процедурата за подбор на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   Безвъзмездната помощ, която може да бъде предоставена е от 3 000 лв. до ...

03 May 2020

Какви са условията за получаване на безлихвен кредит от физически лица?

Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ лицата, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. По мярката, осигурена от държавата, могат да се възползват единствено физически лица. Възможността е предост ...

20 April 2020

МОРАТОРИУМ НА КРЕДИТИТЕ

Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради епидемията от коронавирус - т. нар. частен мораториум на кредитите. От възможността за отсрочване на задълженията си към банките могат да се възползват кредитополу ...

07 April 2020

Кои работодатели имат право на компенсация 60/40?

Съгласно постановление на Министерски съвет от 30.03.2020г. се взе решение да бъдат изплащани компенсации на определени работодатели с цел запазване на заетостта. Компенсациите са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на р ...

28 March 2020

КОГА СЕ ИЗПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването, които лица са регистрирани като безработни и не са придобили право на пенсия, както и не упра ...

24 March 2020

КАКВИ СА ВАЖНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНДРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩИ БИЗНЕСА?

Днес беше обнародван приетият от Народното събрание закон, с който се уреждат мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Законът влиза в сила със задна дата от 13.03.2020г., когато беше обявено извънредното положение. С този закон се регламентира ...

22 March 2020

КОГА ДЛЪЖНИКЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ФОРСМАЖОР? ПРАВНИ АСПЕКТИ НА НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА.

Правната уредба на събития от извънреден характер се намира в чл. 306 от Търговския закон и носи името „непреодолима сила“ или „force majore”. Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване ...