Полезна информация

08 May 2018
В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се знаят някои общи правила за застрахователния договор ...
24 April 2018
При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от ср ...
16 April 2018
Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обяв ...
13 April 2018
Правна уредба Правната уредба на обществените отношения, свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната ко ...
10 April 2018
Имотният регистър се води от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Службите по вписванията водят имотен регистър за имотите, които се намират в те ...
05 April 2018
Ако длъжникът извърши сделки, с които съзнателно намалява имуществото си, като по този начин уврежда интересите на кредиторите си, то увреденият кредит ...
02 April 2018
В рамките на изпълнителния процес съществуват способи за обезпечаване вземането на взискателя, а именно: запор и възбрана. Запорът може да бъде наложен ...
29 March 2018
Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ТЗ) ДВ, брой 105 от 2016г. в сила от 01.07.2017 г. се създаде част пета, регламентираща прои ...
26 March 2018
Как да гарантираме събирането на вземането? Обезпечение на вземания. Целта на обезпечително производство е да сепопречи на длъжника да се разпоре ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions