Полезна информация

16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се преценява с оглед на действащото законодателство към момента н ...
12 July 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на друга ...
09 July 2018
С погасителната давност отпада възможността за защита и принудително изпълнение. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които ...
18 May 2018
Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установяване на вземането. Такива актове са: ревизионен а ...
08 May 2018
В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се знаят някои общи правила за застрахователния договор ...
24 April 2018
При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от ср ...
16 April 2018
Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обяв ...
13 April 2018
Правна уредба Правната уредба на обществените отношения, свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната ко ...
10 April 2018
Имотният регистър се води от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Службите по вписванията водят имотен регистър за имотите, които се намират в те ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions