Полезна информация

21 July 2019

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА НА ИМОТИ.

Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото на собственост. Когато правото на собственост принадлежи на повече от едно лице говорим за съсобственост върху имота. Съсобствеността върху имота може да възникне чрез правна сделка ( ...

14 July 2019

Как да защитим търговската си марка?

Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се отличават стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигу ...

19 May 2019

КОИ СА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОДПОМАГАТ ДАНС И КАКВИ СА ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилник за прилагането му. Така с новия закон се обособи кръг субекти, които са задължени да прилагат мерки за превенция срещу изпирането на пари ...

22 April 2019

ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЛИЦЕНЗ ЗА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции), различно от кредитна институция, което се занимава изключително с определени категории сделки. Сдел ...

08 April 2019

Как да гарантираме вземането си със запис на заповед?

В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължения от страна на длъжника има все по-голямо значение. В този смисъл кредиторите имат интерес да разполагат с правно средство посредством, което максимално бързо да съберат вземането си. ...

01 April 2019

Вписвания в Търговския регистър

  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоно ...

28 March 2019

GDPR – РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) в сила от 25.05.2018г. Целта на регламента е да се постигне по-строг контрол за начина на съхранение и обработване на личните данни. Правото на защита на личните данни е абсолютно ...

28 January 2019

Кои фирми са длъжни да обявят действителния си собственик в срок до 31.05.2019г.

С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 март 2018г. Съгласно закона и неговия правилник за прилагане се въведе задължение за определени дружества да обявяват кои лица са действителните им собственици. Действителен собственик по смис ...

02 January 2019

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ БИЗНЕСА В СИЛА ОТ 2019г.

Увеличение на минималната работна заплата От 01.01.2019г. се увеличава минималното възнаграждение за труд с 10% или иначе казано размерът на минималната работна заплата се увеличава на 560,00 лв. Същевременно увеличение на заплатите има и в държавния сектор, където увеличението също възлиза на 10%, а п ...