Полезна информация

21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото на собственост. Когато правото н ...
14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се отличават стоките и/или услугите на едно лице от тези на др ...
19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и ...
22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице (дружество с ограничена отговорно ...
08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължения от страна на длъжника има все по-голямо з ...
01 April 2019
  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по ...
28 March 2019
Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) в сила от 25.05.2018г. Целта на регла ...
28 January 2019
С цел превенция срещу изпирането на пари се прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от 27 март 2018г. Съгласно закона и неговия правилник за ...
02 January 2019
Увеличение на минималната работна заплата От 01.01.2019г. се увеличава минималното възнаграждение за труд с 10% или иначе казано размерът на минималната р ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions