Полезна информация

17 December 2018

Дължими обезщетения на работника по кодекса на труда

Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи заплащане на обезщетение на работника за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на ...

15 October 2018

Изпълнение на договор

Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин освен в случаите, в коит ...

23 July 2018

Представителството като сделка. Упълномощаване. Пълномощно.

Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. закона или 2. по волята на представлявания. Разграничителният критерий е в това дали представителството възниква по закон или по волята на представлявания. Представителството се развива между ...

19 July 2018

Представителство на търговци

Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята на страните (договорно). Целта на търговското представителство е да се съдейства и подпомага дейността на търговеца. Юридическите лица се представляват от техните законни представи ...

16 July 2018

Пороци и недостатъци в договорите. Недействителни договори - нищожни и унищожаеми договори.

Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се преценява с оглед на действащото законодателство към момента на сключването му. Недействителните договори не пораждат правни последици и не могат да се превърнат в действителни (при нищожните договори) и ...

12 July 2018

Изпълнение на договор

Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин освен в случаите, в коит ...

09 July 2018

Погасителна давност

С погасителната давност отпада възможността за защита и принудително изпълнение. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказъ ...

18 May 2018

Събиране на публични вземания

Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установяване на вземането. Такива актове са: ревизионен акт, независимо дали е обжалван; декларация, подадена от задължено лице с изчислени от него задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски; решен ...

08 May 2018

Застрахователен договор

В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се знаят някои общи правила за застрахователния договор.   С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия, като при настъпване ...