Полезна информация

15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на друга ...
23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. закона или 2. по волята на представлявания. Разг ...
19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята на страните (договорно). Целта на търговското представителство е ...
16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се преценява с оглед на действащото законодателство към момента н ...
12 July 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на друга ...
09 July 2018
С погасителната давност отпада възможността за защита и принудително изпълнение. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които ...
18 May 2018
Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установяване на вземането. Такива актове са: ревизионен а ...
08 May 2018
В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се знаят някои общи правила за застрахователния договор ...
24 April 2018
При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от ср ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions