Полезна информация

22 November 2017
  Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата (обн. в ДВ бр. 28 от 04.04.2017 г. ...
21 November 2017
Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите с ...
09 July 2015
Поръчителството e от категорията на личните обезпечения на вземанията. Поръчителството се учредява с договор, по силата на който поръчителят се задължава спрямо кре ...
03 July 2015
Събирането на вземания чрез принудително изпълнение върху движими вещи е предназначено да бъде защита на кредитора като същевременно замества доброволното погасяване на ...
29 June 2015
Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите, с унищожаването на брака, както и с развод.   В ...
16 June 2015
Договорът за поръчка е силно разпространен в търговския оборот, но напоследък все по-често възникват въпроси, свързани с него и по – конкретно с ра ...
12 June 2015
С приемането на сега действащия семеен кодекс се въведоха три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на раз ...
08 June 2015
В гражданското право са налице три обезпечения – поръчителство, залог и ипотека. Залогът е реално обезпечение на вземането с движима вещ като дава пр ...
05 February 2015
Междуфирмената задлъжнялост е все по-голям и актуален проблем за българската икономика. Финансовата криза доведе до масови фалити във всички сектори като засегна как ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions