Полезна информация

29 June 2015
Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите, с унищожаването на брака, както и с развод.   В ...
16 June 2015
Договорът за поръчка е силно разпространен в търговския оборот, но напоследък все по-често възникват въпроси, свързани с него и по – конкретно с ра ...
12 June 2015
С приемането на сега действащия семеен кодекс се въведоха три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на раз ...
08 June 2015
В гражданското право са налице три обезпечения – поръчителство, залог и ипотека. Залогът е реално обезпечение на вземането с движима вещ като дава пр ...
05 February 2015
Междуфирмената задлъжнялост е все по-голям и актуален проблем за българската икономика. Финансовата криза доведе до масови фалити във всички сектори като засегна как ...
02 February 2015
Извършването на престъпление често засяга по негативен начин правата на трети лица. Съгласно българското законодателство пострадал от престъпление е лицето, ...
26 January 2015
Правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Правото на собственост върху недв ...
16 January 2015
Ценните книги материализират права те са уредени в Търговския закон. Менителницата, записът на заповед и чекът винаги материализират парична сума. Те са ценн ...
15 December 2014
Консигнацията няма изрична правна уредба в българското законодателство. Договорът за консигнация e разновидност на комисионния договор, поради което за него ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions