Полезна информация

24 April 2018

Гaрантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност

При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока и от продължителността на работното време имат право да получат от държавата гарантирани вземания.   Гарантирани са вземанията на ...

16 April 2018

Административно наказване. Налагане на глоби и имуществени санкции.

Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание. Деянията, които съставляват административни нарушения, и предвидените за тях наказания, се определят със закон или ...

13 April 2018

Защита на конкуренцията

Правна уредба Правната уредба на обществените отношения, свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната конкуренция в стопанската дейност, се намира в Закона за защита на конкуренцията. В случай на нарушение органът, който е оправомощен да прилага Закона за защи ...

10 April 2018

Вписвания в Имотен регистър

Имотният регистър се води от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Службите по вписванията водят имотен регистър за имотите, които се намират в техния район на действие. Районът на действие съвпада с района на действие на районния съд.   Целта на вписването в имотния ...

05 April 2018

Защита на кредитора от увреждащи сделки на длъжника. Събиране на вземане чрез отменителен /Павлов/ иск.

Ако длъжникът извърши сделки, с които съзнателно намалява имуществото си, като по този начин уврежда интересите на кредиторите си, то увреденият кредитор може да поиска тези сделки да бъдат отменени. Увреждащите сделки се атакуват пред съда, от който се иска да постанови решение, с което да ги обяви за ...

02 April 2018

Фигурата на трето задължено лице в изпълнителния процес

В рамките на изпълнителния процес съществуват способи за обезпечаване вземането на взискателя, а именно: запор и възбрана. Запорът може да бъде наложен върху движими вещи или вземания. По искане на взискателя по изпълнителното дело може да бъде наложен запор върху вземане на длъжника от трето лице, им ...

29 March 2018

Довереното лице в производството по стабилизация на търговец

Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ТЗ) ДВ, брой 105 от 2016г. в сила от 01.07.2017 г. се създаде част пета, регламентираща производството по стабилизация на търговец (чл. 761 и сл. от ТЗ). Производството по стабилизация има за цел да предотврати несъстоятелността чрез постигане на спор ...

26 March 2018

Как да гарантираме събирането на вземането?

Как да гарантираме събирането на вземането? Обезпечение на вземания. Целта на обезпечително производство е да сепопречи на длъжника да се разпореди със свое имущество и да препятства събиране на вземането. Обезпечение може да се иска във всяко положение на делото. Законът допуска обезпечаване на вземането как ...

22 March 2018

Защо е важно да съберем вземанията си навреме?

Погасяване на вземанията по давност. Погасителната давност представлява период от време, с изтичането на който се погасява възможността за събиране на едно вземане по принудителен ред. Общата погасителна давност е уредена в чл. 110 от Закона за задълженията и договорите, съгласно който с изтичане на ...