Полезна информация

26 January 2018

Цесия - прехвърляне на вземания

Нормативната уредба на цесията е в Закон за задълженията и договорите. Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице. Длъжникът по вземането не е страна по договора за цесия и неговото съгласие за прехвърлянето на вземането не е необходимо. Страни по договора за цесия ...

23 January 2018

Ограничаване на плащанията в брой над 10 хиляди лева

През 2011 г. беше приет Закон за ограничаване на плащанията в брой. С влезлия в сила закон бяха ограничени плащанията в брой на територията на страната на суми над 15 хиляди лева.  През 2015 г. Законът за ограничаване на плащанията в брой претърпя промяна като считано от 01.01.2016 г. се огранич ...

22 January 2018

Защита на конкуренцията

  Правна уредба Правната уредба на обществените отношения, свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната конкуренция в стопанската дейност, се намира в Закона за защита на конкуренцията. В случай на нарушение орган ...

01 January 2018

Публична продан на недвижим имот

Събирането на вземането чрез образуване на изпълнително дело срещу длъжника замества доброволното изпълнение. Принудителното изпълнение се извършва от държавни и частни съдебни изпълнители, които изпълняват публични функции на принудително удовлетворяване на граждански притезания. Изпълнителното произ ...

22 November 2017

Въвеждане на ECLI в България – стъпка напред по пътя на електронното правосъдие

  Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата (обн. в ДВ бр. 28 от 04.04.2017 г.). предвижда въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика в България в съответствие със Заключенията на Съвета от 2011 г.i Какво пр ...

21 November 2017

Медиация – извънсъдебен способ за разрешаване на спорове

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Медиацията е способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Предмет на медиация могат да бъдат граждански ...

09 July 2015

Поръчителство

Поръчителството e от категорията на личните обезпечения на вземанията. Поръчителството се учредява с договор, по силата на който поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Този договор трябва да бъде извършен в писмена форма, тя се изисква за неговата дей ...

03 July 2015

Събиране на вземания чрез принудително изпълнение върху движими вещи

Събирането на вземания чрез принудително изпълнение върху движими вещи е предназначено да бъде защита на кредитора като същевременно замества доброволното погасяване на паричното вземане.   Събирането на вземането, респективно погасяването на задължението се осъществява посредством най-различни изпъ ...

29 June 2015

Прекратяване на брака. Разводът по взаимно съгласие

Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите, с унищожаването на брака, както и с развод.   Всеки един от съпрузите може да поиска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Когато между съпрузите е налице сериозно и непок ...