Полезна информация

23 January 2018
През 2011 г. беше приет Закон за ограничаване на плащанията в брой. С влезлия в сила закон бяха ограничени плащанията в брой на територията на странат ...
22 January 2018
  Правна уредба Правната уредба на обществените отношения, свързани със запазването, защитата и развитието на свободната стопан ...
01 January 2018
Събирането на вземането чрез образуване на изпълнително дело срещу длъжника замества доброволното изпълнение. Принудителното изпълнение се извършва от държавни и ...
22 November 2017
  Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата (обн. в ДВ бр. 28 от 04.04.2017 г. ...
21 November 2017
Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите с ...
09 July 2015
Поръчителството e от категорията на личните обезпечения на вземанията. Поръчителството се учредява с договор, по силата на който поръчителят се задължава спрямо кре ...
03 July 2015
Събирането на вземания чрез принудително изпълнение върху движими вещи е предназначено да бъде защита на кредитора като същевременно замества доброволното погасяване на ...
29 June 2015
Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите, с унищожаването на брака, както и с развод.   В ...
16 June 2015
Договорът за поръчка е силно разпространен в търговския оборот, но напоследък все по-често възникват въпроси, свързани с него и по – конкретно с ра ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions