Полезна информация

12 June 2015
С приемането на сега действащия семеен кодекс се въведоха три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на раз ...
08 June 2015
В гражданското право са налице три обезпечения – поръчителство, залог и ипотека. Залогът е реално обезпечение на вземането с движима вещ като дава пр ...
05 February 2015
ИМАТЕ НЕСЪБРАНО ВЗЕМАНЕ? Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи събиране и изкупуване на вземания, както от длъжници физически лица, така и от длъ ...
02 February 2015
Извършването на престъпление често засяга по негативен начин правата на трети лица. Съгласно българското законодателство пострадал от престъпление е лицето, ...
26 January 2015
Правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Правото на собственост върху недв ...
16 January 2015
Ценните книги материализират права те са уредени в Търговския закон. Менителницата, записът на заповед и чекът винаги материализират парична сума. Те са ценн ...
15 December 2014
Консигнацията няма изрична правна уредба в българското законодателство. Договорът за консигнация e разновидност на комисионния договор, поради което за него ...
05 December 2014
Отказът от право на собственост е институт, който не е изчерпателно уреден в българското законодателство. Предвид това в практиката все по – често възниква въп ...
05 May 2014
Законът за защита от домашно насилие определя домашното насилие като акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, принудително о ...
1 ... 234567
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions