Полезна информация

16 June 2015

Договор за поръчка

Договорът за поръчка е силно разпространен в търговския оборот, но напоследък все по-често възникват въпроси, свързани с него и по – конкретно с разграничаването му от някои други правни форми, затова ще се опитаме да направим разграничение между договора за поръчка и други подобни на него институ ...

12 June 2015

Принудително събиране на вземания върху имущество съпружеска имуществена общност

С приемането на сега действащия семеен кодекс се въведоха три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.   Имущественият режим се избира от съпрузите при сключване на брака, но и тези, които вече са сключили такъв, ...

08 June 2015

Особени залози

В гражданското право са налице три обезпечения – поръчителство, залог и ипотека. Залогът е реално обезпечение на вземането с движима вещ като дава право на кредитора да се удовлетвори с предпочитание от стойността и. По начало договорът за обикновен залог е неформален. Договорът е реален, защото се счита ...

05 February 2015

Събиране на вземания от професионалисти

ИМАТЕ НЕСЪБРАНО ВЗЕМАНЕ? Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи събиране и изкупуване на вземания, както от длъжници физически лица, така и от длъжници юридически лица.  ЗАЩО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС? Безплатна проверка на казуса и на длъжника. Вземането м ...

02 February 2015

Защита на претърпени вреди от извършено престъпление. Граждански иск в наказателното производство.

Извършването на престъпление често засяга по негативен начин правата на трети лица. Съгласно българското законодателство пострадал от престъпление е лицето, което е претърпяло имуществени и неимуществени вреди от престъплението. При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници. Пострада ...

26 January 2015

Удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот по давност. Констативен нотариален акт

Правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Правото на собственост върху недвижим имот се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на 10 години, а ако владението е добросъвестно, правото на собственост се ...

16 January 2015

Ценни книги – Запис на заповед. Менителница. Чек.

Ценните книги материализират права те са уредени в Търговския закон. Менителницата, записът на заповед и чекът винаги материализират парична сума. Те са ценни книги и представляват нареждане или обещание за плащане. Поради това, че съдържат едностранно волеизявление менителницата, записът на заповед и че ...

15 December 2014

Консигнация

Консигнацията няма изрична правна уредба в българското законодателство. Договорът за консигнация e разновидност на комисионния договор, поради което за него се прилагат правилата за комисионния договор.   Предмет на договора за консигнация е продажба на чужда стока. По силата на договора за консигнаци ...

05 December 2014

Отказ от право на собственост

Отказът от право на собственост е институт, който не е изчерпателно уреден в българското законодателство. Предвид това в практиката все по – често възниква въпросът какви са последиците от един такъв акт и каква е съдбата на имота, от който се отказваме.   В тази статия ще се опитаме да изя ...

1 ... 234567