Отказ от право на собственост

Отказът от право на собственост е институт, който не е изчерпателно уреден в българското законодателство. Предвид това в практиката все по – често възниква въпросът какви са последиците от един такъв акт и каква е съдбата на имота, от който се отказваме.
 
В тази статия ще се опитаме да изясним основните моменти по отношение на този институт и да отговорим на някои въпроси, появяващи се в практиката.
 
Отказът от право на собственост е съвсем на кратко регламентиран в няколко разпоредби в Закона за собствеността, като систематическото му място е в раздела уреждащ изгубването правото на собственост.
 
Той представлява едностранно волеизявление на собственика, за напред да не владее, ползва и да не се разпорежда с дадената вещ. Допустим е както за движими вещи, така и за недвижими имоти. За да осигури сигурност в оборота обаче, законодателят е предвидил тогава когато се отнася за недвижими имоти волеизявлението да бъде извършвано в точно определена форма, а именно писмена и с нотариална заверка на подписите.
 
От какво обаче може да се откаже собственикът?
Само и единствено от собствеността върху целия си имот. Не се допуска отказ само за част от него. В случай че имотът е съсобствен, тогава съсобственикът може да се откаже само от своите идеални части. Когато става въпрос за имот който е съсобственост на съпрузи, съществува особеност. За да е валиден отказът освен изявлението на отказващия се съпруг се изисква изрично съгласие от страна и на другия съпруг.
 
За разлика от дарението този акт няма за цел да облагодетелства трето лице и по тази причина не се допуска отказ от право на собственост в чужда полза. Извършен по този начин той би се превърнал в дарение.
 
Отказ от право на собственост върху движимите вещи
При тях редът е значително по – облекчен. Допуска се отказът да бъде както чрез изрично волеизявление, така и дори чрез конклудентни действия, изразяващи се в изоставяне владението на вещта.
 
Отказ от право на собственост върху недвижими имоти
Поради спецификата на отказа от право на собственост по отношение на недвижими имоти по – нататък ще се спрем именно на него.
Основният въпрос възникващ в практиката е какво се случва с един имот, чиито собственик се е отказал от правото на собственост върху него? Отговорът е, че той попада в категорията на така нареченото „безстопанствено имущество”.
 
С промените извършени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, бе премахната възможността такива имоти да се придобият от държавата, поради липсата на друг собственик. Какво тогава се случва с тези имоти? Предвид това, че те нямат собственик, всеки, който ги владее в рамките на поне 10 години, би могъл да ги придобие по давност, т.е. да стане техен собственик.
 
В ЗОС е регламентирано задължението на общината да владее и управлява безстопанствените имоти. На практика обаче, тя не изпълнява това свое право и задължение.
 
Процедурата по отказ от право на собственост
Волеизлявлението за отказ от право на собственост върху недвижим имот, за да е действително следва да бъде нотариално заверено и за да произведе действие следва да бъде вписано в Имотния регистър. Това е и моментът, до който отказващият се може да размисли и да оттегли отказа си. Вписването стабилизира така извършеното разпореждане и оттегляне след него не се допуска. 
 

Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от правна консултация, може да се свържете с нас.
Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions