Политика за защита на личните данни

 
Настоящата ПОЛИТИКА съдържа информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от КОИН КОНСУЛТ, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.
КОИН КОНСУЛТ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите на обработване;
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
Събиране, обработване и съхраняване на лични данни
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашата интернет страница.
Вие можете да разглеждате нашата интернет страница без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато искате да отправите запитване до нас е необходимо да получим вашите лични данни (име, телефонен номер и електронен адрес), за да можем да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поискана информация. В този случай е необходимо да получим Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни.
КОИН КОНСУЛТ също така събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договорите със своите клиенти .
КОИН КОНСУЛТ е администратор на лични данни и като такъв събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:
- изпълнение на задълженията по сключен договор;
- изрично получено съгласие от Вас;
- спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
- за изпълнението на задача от обществен интерес;
- за целите на легитимния интерес на дружеството.
 
Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни
КОИН КОНСУЛТ събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:
- индивидуализация на страна по договора и лицата, за контакт във връзка с изпълнението му;
- счетоводни цели;
 
Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват
КОИН КОНСУЛТ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:
- имена, ЕГН, адрес, електронен адрес (имейл), телефонен номер - за клиентите-физически лица, или на физическите лица, които управляват и представляват клиентите-юридически лица. Тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите с клиентите на дружеството, както и за осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изрично дадено съгласие - и за изпращане на промоционални и рекламни съобщения. Не се събират чувствителни данни;
-. информация относно използването от Ваша страна на нашата интернет страница - IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на търсенията на потребителите;
Дружеството не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.
 
Срок за съхранение на Вашите лични данни
КОИН КОНСУЛТ няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Дружеството се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.
При отпадане на необходимостта от съхранението им, КОИН КОНСУЛТ ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.
 
Предаване на Вашите лични данни за обработване
КОИН КОНСУЛТ самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.
Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. КОИН КОНСУЛТ не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.
 
Вашите права за защита на личните Ви данни
При определени обстоятелства Вие имате право по закон:
- да поискате информация за това дали дружеството съхранява Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива - какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
- да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от дружеството Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
- да поискате коригиране на притежаваните от дружеството Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
·- да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен"). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. КОИН КОНСУЛТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
- да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
- да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
- да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните"). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
- да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
- да бъдете уведомен в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. КОИН КОНСУЛТ ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст на следния електронен адрес: office@coin.bg или се свържете с нас на адрес: гр. София 1303, район Възраждане,ул. „Позитано" № 16, ет. 6.
Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.
Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
 
Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни
КОИН КОНСУЛТ следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.
КОИН КОНСУЛТ прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.
Част от мерките за сигурност, предприети от дружеството, включват следните дейности:
- правилата за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
- въведени са задължения за поверителност за всички служители на дружеството;
КОИН КОНСУЛТ се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.
 
БИСКВИТКИ
 
За да улесним използването на нашата интернет страница КОИН КОНСУЛТ има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. Те са малки текстови файлове, съдържащи незначителни количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към отворената от Вас наша интернет страница при всяко следващо посещение, като помага на уебсайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността).
Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели за подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.org.
Посещавайки нашата интернет страница, Вие приемате използването на бисквитки.
Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на Вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитки, посетете https://www.aboutcookies.org или http://www.cookiecentral.com.
 
КОИН КОНСУЛТ може по своя преценка да променя и допълва настоящата политика по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.
 
Информация относно Администратора на лични данни:
Наименование: "КОИН КОНСУЛТ" ЕООД с ЕИК: 202303820
Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане,ул. „Позитано" № 15, ет. 6, E-mail:office@coin.bg, Телефон за контакт: +359 2 987 77 97
 

Благодарим за доверието на

Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - MALL Галерия Стара Загора
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Подемници
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Барди Груп ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Марива Фуудс Сървис ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ОЙЛ СОФТ ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - БГсервиз ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ЕЛ РЕЙ ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ЕТ Хеед 91
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ЕВРО ВИП СОФИЯ ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - СЕВИНА-ЛТД ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ЛИЛИЯ ХИВ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Елица 3 ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - БЕСТ ФРЕШ ИМПОРТ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ПРЕСТИЖ КОНСУЛТИНГ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ХБ Стиил ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Екофол АД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Д.О.М.-ЕКС ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Айсгард ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Издателска къща световна библиотека ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Интелигентни системи за сигурност
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Дивелъпър ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Техно Рент
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Консим
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Евролан ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Мебели ивекс
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - НИКА 2 ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - КРИПС 4
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Меридиан 22 ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Елер Калдера ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - СМАРТ БИЗНЕС СОФТ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Мебели КАН
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - БАКС ТРЕЙД ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Домо Естетико ЕАД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - БС Конструкции
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ПроСпед Лоджистик ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - М-СТРОЙ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Планекс Билд ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Болид
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Велде Лесоцентър ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - АВТО СВЯТ ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Ултрафлекс
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ЕТ ГАМА - ВЪЛЮ ВЪЛЕВ
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - ХИДРОЙОНИКС ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Бай Бисер
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - КЕРАГЛАС ТРЕЙД 1 ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Атлас Машинен България ЕООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Волан 98 ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - София Бош Кар
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - MALL Галерия Бургас
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Експресо АД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Дот Колор ООД
Клиент на Адвокатска кантора Коин Консулт - Адванс Академи

Коин Консулт в медиите

21.07.2020

Жената е ... адв. Надежда Петрова

Намира упоритостта за водеща черта в своя характер. „Упоритост да преследваш целта и въпреки пречките да имаш по-стоянство в действията си.

17.07.2020

Война и мир в моловете

Преговорите между мениджърите на моловете и търговците за наемните им отношения са в разгара си. Предоговарят се дължимите суми за времето, в което търговските центрове бяха затворени, и за периода на възстановяване след него.

17.06.2020

Задлъжнялост по време на епидемия

Когато един кредитор се обърне към нас, ние винаги се стараем да решим спора извън съдебно, като по този начин се спестяват заплащане на различни разноски и кредитора по-бързо успява да събере своето вземане. От друга страна, длъжникът спестява заплащането на излишни такси.

09.08.2020

Сoin Consult law practice: a reliable partner to prudent companies

When a company faces such questions, the best solution is to seek help from experts in the field. Coin Consult Law Practice is experienced in debt collection and legal services for corporate clients. Nadezhda Petrova, a lawyer, shares more.

10.02.2015

Събиране на вземания от професионалисти

Междуфирмената задлъжнялост е все по-голям и актуален проблем за българската икономика. Финансовата криза доведе до масови фалити във всички сектори като засегна както малки, така и големи предприятия.

21.07.2020

Ефективен подход към неразплатените вземания

Колкото по-бързо кредиторът предприеме действия, толкова по-голяма е вероятността вземането да бъде събрано, съветва адвокат Надежда Петрова от „Коин Консулт“