Събиране и изкупуване на вземания

Дейността на адвокатска кантора Коин Консулт по събиране и изкупуване на вземания е основно насочена към събиране на задължения от длъжници юридически лица. В тази връзка предприемаме всички необходими извънседебни и съдебни действия възможно най-бързо и ефективно да съберем вземането.
 
Всички разходи, свързани със събирането в това число държавни такси, адвокатски хонорари и др. се поемат от Коин Консулт.
Предимството ни е, че Клиентът не се обременява с допълнителни разноски.
  • Проучване на финансовото и имотно състояние на длъжника

За успешното събиране на вземането от съществено значение е финансовото и имотно състояние на длъжника. Поради тази причина преди да поемем конкретен случай извършваме пълно проучване на произхода на вземането, както и документите, които го удостоверяват и изготвяме детайлен анализ и оценка на платежоспособността на длъжника и имущественото му състояние.


Докладът включва информация за актуалното състояние на длъжника (седалище и адрес на управление, предмет на дейност, управители, съдружници, собственик и размер на капитала, запори на дружествени дялове, обявена несъстоятелност, ликвидация), участието на длъжника респ. собствениците му в други търговски дружества, свързани лица, притежавани недвижими имоти, вписани тежести, възбрани, учредени ипотеки, наличието на дълготрайни материални активи в това число машини, оборудване, съоръжения, моторни превозни средства, материали и стоки, вземания, наличието на задължения към доставчици, финансови институции, данъчни, осигурителни и др.*


* По желание на Клиента тази услуга се предлага отделно срещу заплащане, в случай, че не поемем събирането на вземането.

  • Извънсъдебно събиране

Стараем се да запазим добри търговски отношения с длъжниците. Преди да заведем дело, се опитваме да уредим въпроса извън съдебната зала, поради тази причина предприемаме необходимите действие за постигане на извънсъдебно споразумение с длъжника.

  • Съдебно събиране

В случай, че с длъжника не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение, образуваме съдебно производство срещу него и извършваме  всички необходими действия за издаване на изпълнителен лист и завеждане, както и водене на изпълнително дело за принудително събиране на вземанията.

Всички съдебни разноски, адвокатски хонорари и такси на съдебния изпълнител се поемат и са за сметка на Коин Консулт. Ние получаваме дължимото ни възнаграждение, когато длъжникът изплати задължението си.

 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions